Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

34:1 hdbr `sr-hyh `l-yrmyhv m`t yhvh vnbvkdr`&r mlk-bbl vkl-xylv vkl-mmlkvt `r& mmslt ydv vkl-hjmym nlxmym jl-yrvslm vjl-kl-jryh l`mr.

34:2 kh-`mr yhvh `lhy ysr`l hlk v`mrt `l-&dqyhv mlk yhvdh v`mrt `lyv kh `mr yhvh hnny ntn `t-hjyr hz`t byd mlk-bbl vsrph b`s.

34:3 v`th l` tml+ mydv ky tps ttps vbydv tntn vjynyk `t-jyny mlk- bbl tr`ynh vpyhv `t-pyk ydbr vbbl tbv`.

34:4 `k smj dbr-yhvh &dqyhv mlk yhvdh kh-`mr yhvh jlyk l` tmvt bxrb.

34:5 bslvm tmvt vkmsrpvt `bvtyk hmlkym hr`snym `sr-hyv lpnyk kn ysrpv-lk vhvy `dvn y$pdv-lk ky-dbr `ny-dbrty n`m-yhvh.

34:6 vydbr yrmyhv hnby` `l-&dqyhv mlk yhvdh `t kl-hdbrym h`lh byrvslm.

34:7 vxyl mlk-bbl nlxmym jl-yrvslm vjl kl-jry yhvdh hnvtrvt `l- lkys v`l-jzqh ky hnh ns`rv bjry yhvdh jry mb&r.

34:8 hdbr `sr-hyh `l-yrmyhv m`t yhvh `xry krt hmlk &dqyhv bryt `t- kl-hjm `sr byrvslm lqr` lhm drvr.

34:9 lslx `ys `t-jbdv v`ys `t-spxtv hjbry vhjbryh xpsym lblty jbd- bm byhvdy `xyhv `ys.

34:10 vysmjv kl-hsrym vkl-hjm `sr-b`v bbryt lslx `ys `t-jbdv v`ys `t-spxtv xpsym lblty jbd-bm jvd vysmjv vyslxv.

34:11 vysvbv `xry-kn vysbv `t-hjbdym v`t-hspxvt `sr slxv xpsym vykbysvm ljbdym vlspxvt.

34:12 vyhy dbr-yhvh `l-yrmyhv m`t yhvh l`mr.

34:13 kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `nky krty bryt `t-`bvtykm byvm hv&`y `vtm m`r& m&rym mbyt jbdym l`mr.

34:14 mq& sbj snym tslxv `ys `t-`xyv hjbry `sr-ymkr lk vjbdk ss snym vslxtv xpsy mjmk vl`-smjv `bvtykm `ly vl` h+v `t-`znm.

34:15 vtsbv `tm hyvm vtjsv `t-hysr bjyny lqr` drvr `ys lrjhv vtkrtv bryt lpny bbyt `sr-nqr` smy jlyv.

34:16 vtsbv vtxllv `t-smy vtsbv `ys `t-jbdv v`ys `t-spxtv `sr- slxtm xpsym lnpsm vtkbsv `tm lhyvt lkm ljbdym vlspxvt.

34:17 lkn kh-`mr yhvh `tm l`-smjtm `ly lqr` drvr `ys l`xyv v`ys lrjhv hnny qr` lkm drvr n`m-yhvh `l-hxrb `l-hdbr v`l-hrjb vntty `tkm lzvjh lkl mmlkvt h`r&.

34:18 vntty `t-h`nsym hjbrym `t-brty `sr l`-hqymv `t-dbry hbryt `sr krtv lpny hjgl `sr krtv lsnym vyjbrv byn btryv.

34:19 sry yhvdh vsry yrvslm h$r$ym vhkhnym vkl jm h`r& hjbrym byn btry hjgl.

34:20 vntty `vtm byd `ybyhm vbyd mbqsy npsm vhyth nbltm lm`kl ljvp hsmym vlbhmt h`r&.

34:21 v`t-&dqyhv mlk-yhvdh v`t-sryv `tn byd `ybyhm vbyd mbqsy npsm vbyd xyl mlk bbl hjlym mjlykm.

34:22 hnny m&vh n`m-yhvh vhsbtym `l-hjyr hz`t vnlxmv jlyh vlkdvh vsrph b`s v`t-jry yhvdh `tn smmh m`yn ysb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase