Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

40:1 hdbr `sr-hyh `l-yrmyhv m`t yhvh `xr slx `tv nbvzr`dn rb-+bxym mn-hrmh bqxtv `tv vhv`-`$vr b`zqym btvk kl-glvt yrvslm vyhvdh hmglym bblh.

40:2 vyqx rb-+bxym lyrmyhv vy`mr `lyv yhvh `lhyk dbr `t-hrjh hz`t `l-hmqvm hzh.

40:3 vyb` vyjs yhvh k`sr dbr ky-x+`tm lyhvh vl`-smjtm bqvlv vhyh lkm dbr hzh.

40:4 vjth hnh ptxtyk hyvm mn-h`zqym `sr jl-ydk `m-+vb bjynyk lbv` `ty bbl b` v`sym `t-jyny jlyk v`m-rj bjynyk lbv`-`ty bbl xdl r`h kl-h`r& lpnyk `l-+vb v`l-hysr bjynyk llkt smh lk.

40:5 vjvdnv l`-ysvb vsbh `l-gdlyh bn-`xyqm bn-spn `sr hpqyd mlk- bbl bjry yhvdh vsb `tv btvk hjm `v `l-kl-hysr bjynyk llkt lk vytn-lv rb-+bxym `rxh vms`t vyslxhv.

40:6 vyb` yrmyhv `l-gdlyh bn-`xyqm hm&pth vysb `tv btvk hjm hns`rym b`r&.

40:7 vysmjv kl-sry hxylym `sr bsdh hmh v`nsyhm ky-hpqyd mlk-bbl `t- gdlyhv bn-`xyqm b`r& vky hpqyd `tv `nsym vnsym v+p vmdlt h`r& m`sr l`-hglv bblh.

40:8 vyb`v `l-gdlyh hm&pth vysmj`l bn-ntnyhv vyvxnn vyvntn bny-qrx vsryh bn-tnxmt vbny jvpy hn+pty vyznyhv bn-hmjkty hmh v`nsyhm.

40:9 vysbj lhm gdlyhv bn-`xyqm bn-spn vl`nsyhm l`mr `l-tyr`v mjbvd hksdym sbv b`r& vjbdv `t-mlk bbl vyy+b lkm.

40:10 v`ny hnny ysb bm&ph ljmd lpny hksdym `sr yb`v `lynv v`tm `$pv yyn vqy& vsmn vsmv bklykm vsbv bjrykm `sr-tpstm.

40:11 vgm kl-hyhvdym `sr-bmv`b vbbny-jmvn vb`dvm v`sr bkl-h`r&vt smjv ky-ntn mlk-bbl s`ryt lyhvdh vky hpqyd jlyhm `t-gdlyhv bn- `xyqm bn-spn.

40:12 vysbv kl-hyhvdym mkl-hmqmvt `sr ndxv-sm vyb`v `r&-yhvdh `l- gdlyhv hm&pth vy`$pv yyn vqy& hrbh m`d.

40:13 vyvxnn bn-qrx vkl-sry hxylym `sr bsdh b`v `l-gdlyhv hm&pth.

40:14 vy`mrv `lyv hydj tdj ky bjly$ mlk bny-jmvn slx `t-ysmj`l bn- ntnyh lhktk nps vl`-h`myn lhm gdlyhv bn-`xyqm.

40:15 vyvxnn bn-qrx `mr `l-gdlyhv b$tr bm&ph l`mr `lkh n` v`kh `t- ysmj`l bn-ntnyh v`ys l` ydj lmh ykkh nps vnp&v kl-yhvdh hnqb&ym `lyk v`bdh s`ryt yhvdh.

40:16 vy`mr gdlyhv bn-`xyqm `l-yvxnn bn-qrx `l-tjs `t-hdbr hzh ky- sqr `th dbr `l-ysmj`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase