Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

46:1 `sr hyh dbr-yhvh `l-yrmyhv hnby` jl-hgvym.

46:2 lm&rym jl-xyl prjh nkv mlk m&rym `sr-hyh jl-nhr-prt bkrkms `sr hkh nbvkdr`&r mlk bbl bsnt hrbyjyt lyhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh.

46:3 jrkv mgn v&nh vgsv lmlxmh.

46:4 `$rv h$v$ym vjlv hprsym vhty&bv bkvbjym mrqv hrmxym lbsv h$rynt.

46:5 mdvj r`yty hmh xtym n$gym `xvr vgbvryhm yktv vmnv$ n$v vl` hpnv mgvr m$byb n`m-yhvh.

46:6 `l-ynv$ hql v`l-yml+ hgbvr &pvnh jl-yd nhr-prt kslv vnplv.

46:7 my-zh ky`r yjlh knhrvt ytgjsv mymyv.

46:8 m&rym ky`r yjlh vknhrvt ytgjsv mym vy`mr `jlh `k$h-`r& `bydh jyr vysby bh.

46:9 jlv h$v$ym vhthllv hrkb vy&`v hgbvrym kvs vpv+ tpsy mgn vlvdym tpsy drky qst.

46:10 vhyvm hhv` l`dny yhvh &b`vt yvm nqmh lhnqm m&ryv v`klh xrb vsbjh vrvth mdmm ky zbx l`dny yhvh &b`vt b`r& &pvn `l-nhr-prt.

46:11 jly gljd vqxy &ry btvlt bt-m&rym lsv` hrbyty rp`vt tjlh `yn lk.

46:12 smjv gvym qlvnk v&vxtk ml`h h`r& ky-gbvr bgbvr kslv yxdyv nplv snyhm.

46:13 hdbr `sr dbr yhvh `l-yrmyhv hnby` lbv` nbvkdr`&r mlk bbl lhkvt `t-`r& m&rym.

46:14 hgydv bm&rym vhsmyjv bmgdvl vhsmyjv bnp vbtxpnx$ `mrv hty&b vhkn lk ky-`klh xrb $bybyk.

46:15 mdvj n$xp `byryk l` jmd ky yhvh hdpv.

46:16 hrbh kvsl gm-npl `ys `l-rjhv vy`mrv qvmh vnsbh `l-jmnv v`l- `r& mvldtnv mpny xrb hyvnh.

46:17 qr`v sm prjh mlk-m&rym s`vn hjbyr hmvjd.

46:18 xy-`ny n`m-hmlk yhvh &b`vt smv ky ktbvr bhrym vkkrml bym ybv`.

46:19 kly gvlh jsy lk yvsbt bt-m&rym ky-np lsmh thyh vn&th m`yn yvsb.

46:20 jglh yph-pyh m&rym qr& m&pvn b` b`.

46:21 gm-skryh bqrbh kjgly mrbq ky-gm-hmh hpnv n$v yxdyv l` jmdv ky yvm `ydm b` jlyhm jt pqdtm.

46:22 qvlh knxs ylk ky-bxyl ylkv vbqrdmvt b`v lh kx+by j&ym.

46:23 krtv yjrh n`m-yhvh ky l` yxqr ky rbv m`rbh v`yn lhm m$pr.

46:24 hbysh bt-m&rym ntnh byd jm-&pvn.

46:25 `mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l hnny pvqd `l-`mvn mn` vjl-prjh vjl- m&rym vjl-`lhyh vjl-mlkyh vjl-prjh vjl hb+xym bv.

46:26 vnttym byd mbqsy npsm vbyd nbvkdr`&r mlk-bbl vbyd-jbdyv v`xry-kn tskn kymy-qdm n`m-yhvh.

46:27 v`th `l-tyr` jbdy yjqb v`l-txt ysr`l ky hnny mvsjk mrxvq v`t- zrjk m`r& sbym vsb yjqvb vsq+ vs`nn v`yn mxryd.

46:28 `th `l-tyr` jbdy yjqb n`m-yhvh ky `tk `ny ky `jsh klh bkl- hgvym `sr hdxtyk smh v`tk l`-`jsh klh vy$rtyk lmsp+ vnqh l` `nqk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase