Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

50:1 hdbr `sr dbr yhvh `l-bbl `l-`r& ksdym byd yrmyhv hnby`.

50:2 hgydv bgvym vhsmyjv vs`v-n$ hsmyjv `l-tkxdv `mrv nlkdh bbl hbys bl xt mrdk hbysv j&byh xtv glvlyh.

50:3 ky jlh jlyh gvy m&pvn hv`-ysyt `t-`r&h lsmh vl`-yhyh yvsb bh m`dm vjd-bhmh ndv hlkv.

50:4 bymym hhmh vbjt hhy` n`m-yhvh yb`v bny-ysr`l hmh vbny-yhvdh yxdv hlvk vbkv ylkv v`t-yhvh `lhyhm ybqsv.

50:5 &yvn ys`lv drk hnh pnyhm b`v vnlvv `l-yhvh bryt jvlm l` tskx.

50:6 &`n `bdvt hyh jmy rjyhm htjvm hrym svbbym mhr `l-gbjh hlkv skxv rb&m.

50:7 kl-mv&`yhm `klvm v&ryhm `mrv l` n`sm txt `sr x+`v lyhvh nvh- &dq vmqvh `bvtyhm yhvh.

50:8 ndv mtvk bbl vm`r& ksdym y&`v vhyv kjtvdym lpny-&`n.

50:9 ky hnh `nky mjyr vmjlh jl-bbl qhl-gvym gdlym m`r& &pvn vjrkv lh msm tlkd x&yv kgbvr mskyl l` ysvb ryqm.

50:10 vhyth ksdym lsll kl-sllyh ysbjv n`m-yhvh.

50:11 ky tsmxy ky tjlzy s$y nxlty ky tpvsy kjglh dsh vt&hly k`brym.

50:12 bvsh `mkm m`d xprh yvldtkm hnh `xryt gvym mdbr &yh vjrbh.

50:13 mq&p yhvh l` tsb vhyth smmh klh kl jbr jl-bbl ysm vysrq jl- kl-mkvtyh.

50:14 jrkv jl-bbl $byb kl-drky qst ydv `lyh `l-txmlv `l-x& ky lyhvh x+`h.

50:15 hryjv jlyh $byb ntnh ydh nplv `svytyh nhr$v xvmvtyh ky nqmt yhvh hy` hnqmv bh k`sr jsth jsv-lh.

50:16 krtv zvrj mbbl vtps mgl bjt q&yr mpny xrb hyvnh `ys `l-jmv ypnv v`ys l`r&v yn$v.

50:17 sh pzvrh ysr`l `ryvt hdyxv hr`svn `klv mlk `svr vzh h`xrvn j&mv nbvkdr`&r mlk bbl.

50:18 lkn kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l hnny pqd `l-mlk bbl v`l- `r&v k`sr pqdty `l-mlk `svr.

50:19 vsbbty `t-ysr`l `l-nvhv vrjh hkrml vhbsn vbhr `prym vhgljd tsbj npsv.

50:20 bymym hhm vbjt hhy` n`m-yhvh ybqs `t-jvn ysr`l v`ynnv v`t- x+`t yhvdh vl` tm&`ynh ky `$lx l`sr `s`yr.

50:21 jl-h`r& mrtym jlh jlyh v`l-yvsby pqvd xrb vhxrm `xryhm n`m- yhvh vjsh kkl `sr &vytyk.

50:22 qvl mlxmh b`r& vsbr gdvl.

50:23 `yk ngdj vysbr p+ys kl-h`r& `yk hyth lsmh bbl bgvym.

50:24 yqsty lk vgm-nlkdt bbl v`t l` ydjt nm&`t vgm-ntpst ky byhvh htgryt.

50:25 ptx yhvh `t-`v&rv vyv&` `t-kly zjmv ky-ml`kh hy` l`dny yhvh &b`vt b`r& ksdym.

50:26 b`v-lh mq& ptxv m`b$yh $lvh kmv-jrmym vhxrymvh `l-thy-lh s`ryt.

50:27 xrbv kl-pryh yrdv l+bx hvy jlyhm ky-b` yvmm jt pqdtm.

50:28 qvl n$ym vpl+ym m`r& bbl lhgyd b&yvn `t-nqmt yhvh `lhynv nqmt hyklv.

50:29 hsmyjv `l-bbl rbym kl-drky qst xnv jlyh $byb `l-yhy- ply+h slmv-lh kpjlh kkl `sr jsth jsv-lh ky `l-yhvh zdh `l-qdvs ysr`l.

50:30 lkn yplv bxvryh brxbtyh vkl-`nsy mlxmth ydmv byvm hhv` n`m- yhvh.

50:31 hnny `lyk zdvn n`m-`dny yhvh &b`vt ky b` yvmk jt pqdtyk.

50:32 vksl zdvn vnpl v`yn lv mqym vh&ty `s bjryv v`klh kl-$bybtyv.

50:33 kh `mr yhvh &b`vt jsvqym bny-ysr`l vbny-yhvdh yxdv vkl-sbyhm hxzyqv bm m`nv slxm.

50:34 g`lm xzq yhvh &b`vt smv ryb yryb `t-rybm lmjn hrgyj `t-h`r& vhrgyz lysby bbl.

50:35 xrb jl-ksdym n`m-yhvh v`l-ysby bbl v`l-sryh v`l-xkmyh.

50:36 xrb `l-hbdym vn`lv xrb `l-gbvryh vxtv.

50:37 xrb `l-$v$yv v`l-rkbv v`l-kl-hjrb `sr btvkh vhyv lnsym xrb `l-`v&rtyh vbzzv.

50:38 xrb `l-mymyh vybsv ky `r& p$lym hy` vb`ymym ythllv.

50:39 lkn ysbv &yym `t-`yym vysbv bh bnvt yjnh vl`-tsb jvd ln&x vl` tskvn jd-dvr vdvr.

50:40 kmhpkt `lhym `t-$dm v`t-jmrh v`t-sknyh n`m-yhvh l`-ysb sm `ys vl`-ygvr bh bn-`dm.

50:41 hnh jm b` m&pvn vgvy gdvl vmlkym rbym yjrv myrkty-`r&.

50:42 qst vkydn yxzyqv `kzry hmh vl` yrxmv qvlm kym yhmh vjl-$v$ym yrkbv jrvk k`ys lmlxmh jlyk bt-bbl.

50:43 smj mlk-bbl `t-smjm vrpv ydyv &rh hxzyqthv xyl kyvldh.

50:44 hnh k`ryh yjlh mg`vn hyrdn `l-nvh `ytn ky-`rgjh `rv&m mjlyh vmy bxvr `lyh `pqd ky my kmvny vmy yvjdny vmy-zh rjh `sr yjmd lpny.

50:45 lkn smjv j&t-yhvh `sr yj& `l-bbl vmxsbvtyv `sr xsb `l-`r& ksdym `m-l` y$xbvm &jyry h&`n `m-l` ysym jlyhm nvh.

50:46 mqvl ntpsh bbl nrjsh h`r& vzjqh bgvym nsmj.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase