Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 52

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

52:1 bn-jsrym v`xt snh &dqyhv bmlkv v`xt jsrh snh mlk byrvslm vsm `mv xmy+l bt-yrmyhv mlbnh.

52:2 vyjs hrj bjyny yhvh kkl `sr-jsh yhvyqym.

52:3 ky jl-`p yhvh hyth byrvslm vyhvdh jd-hslykv `vtm mjl pnyv vymrd &dqyhv bmlk bbl.

52:4 vyhy bsnh htsjyt lmlkv bxds hjsyry bjsvr lxds b` nbvkdr`&r mlk-bbl hv` vkl-xylv jl-yrvslm vyxnv jlyh vybnv jlyh dyq $byb.

52:5 vtb` hjyr bm&vr jd jsty jsrh snh lmlk &dqyhv.

52:6 bxds hrbyjy btsjh lxds vyxzq hrjb bjyr vl`-hyh lxm ljm h`r&.

52:7 vtbqj hjyr vkl-`nsy hmlxmh ybrxv vy&`v mhjyr lylh drk sjr byn- hxmtym `sr jl-gn hmlk vksdym jl-hjyr $byb vylkv drk hjrbh.

52:8 vyrdpv xyl-ksdym `xry hmlk vysygv `t-&dqyhv bjrbt yrxv vkl- xylv np&v mjlyv.

52:9 vytpsv `t-hmlk vyjlv `tv `l-mlk bbl rblth b`r& xmt vydbr `tv msp+ym.

52:10 vysx+ mlk-bbl `t-bny &dqyhv ljynyv vgm `t-kl-sry yhvdh sx+ brblth.

52:11 v`t-jyny &dqyhv jvr vy`$rhv bnxstym vyb`hv mlk-bbl bblh vytnhv bbyt-hpqdt jd-yvm mvtv.

52:12 vbxds hxmysy bjsvr lxds hy` snt tsj-jsrh snh lmlk nbvkdr`&r mlk-bbl b` nbvzr`dn rb-+bxym jmd lpny mlk-bbl byrvslm.

52:13 vysrp `t-byt-yhvh v`t-byt hmlk v`t kl-bty yrvslm v`t-kl-byt hgdvl srp b`s.

52:14 v`t-kl-xmvt yrvslm $byb nt&v kl-xyl ksdym `sr `t-rb-+bxym.

52:15 vmdlvt hjm v`t-ytr hjm hns`rym bjyr v`t-hnplym `sr nplv `l- mlk bbl v`t ytr h`mvn hglh nbvzr`dn rb-+bxym.

52:16 vmdlvt h`r& hs`yr nbvzr`dn rb-+bxym lkrmym vlygbym.

52:17 v`t-jmvdy hnxst `sr lbyt-yhvh v`t-hmknvt v`t-ym hnxst `sr bbyt-yhvh sbrv ksdym vys`v `t-kl-nxstm bblh.

52:18 v`t-h$rvt v`t-hyjym v`t-hmzmrvt v`t-hmzrqt v`t-hkpvt v`t kl- kly hnxst `sr-ysrtv bhm lqxv.

52:19 v`t-h$pym v`t-hmxtvt v`t-hmzrqvt v`t-h$yrvt v`t-hmnrvt v`t- hkpvt v`t-hmnqyvt `sr zhb zhb v`sr-k$p k$p lqx rb-+bxym.

52:20 hjmvdym snym hym `xd vhbqr snym-jsr nxst `sr-txt hmknvt `sr jsh hmlk slmh lbyt yhvh l`-hyh msql lnxstm kl-hklym h`lh.

52:21 vhjmvdym smnh jsrh `mh qvmh hjmd h`xd vxv+ stym-jsrh `mh y$bnv vjbyv `rbj `&bjvt nbvb.

52:22 vktrt jlyv nxst vqvmt hktrt h`xt xms `mvt vsbkh vrmvnym jl- hkvtrt $byb hkl nxst vk`lh ljmvd hsny vrmvnym.

52:23 vyhyv hrmnym tsjym vssh rvxh kl-hrmvnym m`h jl-hsbkh $byb.

52:24 vyqx rb-+bxym `t-sryh khn hr`s v`t-&pnyh khn hmsnh v`t-slst smry h$p.

52:25 vmn-hjyr lqx $ry$ `xd `sr-hyh pqyd jl-`nsy hmlxmh vsbjh `nsym mr`y pny-hmlk `sr nm&`v bjyr v`t $pr sr h&b` hm&b` `t-jm h`r& vssym `ys mjm h`r& hnm&`ym btvk hjyr.

52:26 vyqx `vtm nbvzr`dn rb-+bxym vylk `vtm `l-mlk bbl rblth.

52:27 vykh `vtm mlk bbl vymtm brblh b`r& xmt vygl yhvdh mjl `dmtv.

52:28 zh hjm `sr hglh nbvkdr`&r bsnt-sbj yhvdym slst `lpym vjsrym vslsh.

52:29 bsnt smvnh jsrh lnbvkdr`&r myrvslm nps smnh m`vt slsym vsnym.

52:30 bsnt sls vjsrym lnbvkdr`&r hglh nbvzr`dn rb-+bxym yhvdym nps sbj m`vt `rbjym vxmsh kl-nps `rbjt `lpym vss m`vt.

52:31 vyhy bslsym vsbj snh lglvt yhvykn mlk-yhvdh bsnym jsr xds bjsrym vxmsh lxds ns` `vyl mrdk mlk bbl bsnt mlktv `t-r`s yhvykyn mlk-yhvdh vy&` `vtv mbyt hkly`.

52:32 vydbr `tv +bvt vytn `t-k$`v mmjl lk$` mlkym `sr `tv bbbl.

52:33 vsnh `t bgdy kl`v v`kl lxm lpnyv tmyd kl-ymy xyv.

52:34 v`rxtv `rxt tmyd ntnh-lv m`t mlk-bbl dbr-yvm byvmv jd-yvm mvtv kl ymy xyyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase