Main Index: Hebrew Transliteration

 

Lamentations 1

[1] [2] [3] [4] [5]

1:1 `ykh ysbh bdd hjyr rbty jm hyth k`lmnh rbty bgvym srty bmdynvt hyth lm$.

1:2 bkv tbkh blylh vdmjth jl lxyh `yn-lh mnxm mkl-`hbyh kl-rjyh bgdv bh hyv lh l`ybym.

1:3 glth yhvdh mjny vmrb jbdh hy` ysbh bgvym l` m&`h mnvx kl- rdpyh hsygvh byn hm&rym.

1:4 drky &yvn `blvt mbly b`y mvjd kl-sjryh svmmyn khnyh n`nxym btvltyh nvgvt vhy` mr-lh.

1:5 hyv &ryh lr`s `ybyh slv ky-yhvh hvgh jl rb-psjyh jvllyh hlkv sby lpny-&r.

1:6 vy&` mn bt-&yvn kl-hdrh hyv sryh k`ylym l`-m&`v mrjh vylkv bl`-kx lpny rvdp.

1:7 zkrh yrvslm ymy jnyh vmrvdyh kl mxmdyh `sr hyv mymy qdm bnpl jmh byd-&r v`yn jvzr lh r`vh &rym sxqv jl msbth.

1:8 x+` x+`h yrvslm jl-kn lnydh hyth kl-mkbdyh hzylvh ky-r`v jrvth gm-hy` n`nxh vtsb `xvr.

1:9 +m`th bsvlyh l` zkrh `xryth vtrd pl`ym `yn mnxm lh r`h yhvh `t-jnyy ky hgdyl `vyb.

1:10 ydv prs &r jl kl-mxmdyh ky-r`th gvym b`v mqdsh `sr &vyth l`- yb`v bqhl lk.

1:11 kl-jmh n`nxym mbqsym lxm ntnv mxmvdyhm b`kl lhsyb nps r`h yhvh vhby+h ky hyyty zvllh.

1:12 lv` `lykm kl-jbry drk hby+v vr`v `m-ys mk`vb kmk`by `sr jvll ly `sr hvgh yhvh byvm xrvn `pv.

1:13 mmrvm slx-`s bj&mty vyrdnh prs rst lrgly hsybny `xvr ntnny smmh kl-hyvm dvh.

1:14 nsqd jl psjy bydv ystrgv jlv jl-&v`ry hksyl kxy ntnny `dny bydy l`-`vkl qvm.

1:15 $lh kl-`byry `dny bqrby qr` jly mvjd lsbr bxvry gt drk `dny lbtvlt bt-yhvdh.

1:16 jl-`lh `ny bvkyh jyny jyny yrdh mym ky-rxq mmny mnxm msyb npsy hyv bny svmmym ky gbr `vyb.

1:17 prsh &yvn bydyh `yn mnxm lh &vh yhvh lyjqb $bybyv &ryv hyth yrvslm lndh bynyhm.

1:18 &dyq hv` yhvh ky pyhv mryty smjv-n` kl-jmym vr`v mk`by btvlty vbxvry hlkv bsby.

1:19 qr`ty lm`hby hmh rmvny khny vzqny bjyr gvjv ky-bqsv `kl lmv vysybv `t-npsm.

1:20 r`h yhvh ky-&r-ly mjy xmrmrv nhpk lby bqrby ky mrv mryty mxv& sklh-xrb bbyt kmvt.

1:21 smjv ky n`nxh `ny `yn mnxm ly kl-`yby smjv rjty ssv ky `th jsyt hb`t yvm-qr`t vyhyv kmvny.

1:22 tb` kl-rjtm lpnyk vjvll lmv k`sr jvllt ly jl kl-psjy ky-rbvt `nxty vlby dvy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase