Main Index: Hebrew Transliteration

 

Lamentations 5

[1] [2] [3] [4] [5]

5:1 zkr yhvh mh-hyh lnv hby+ vr`h `t-xrptnv.

5:2 nxltnv nhpkh lzrym btynv lnkrym.

5:3 ytvmym hyynv `yn `b `mtynv k`lmnvt.

5:4 mymynv bk$p stynv j&ynv bmxyr yb`v.

5:5 jl &v`rnv nrdpnv ygjnv l` hvnx-lnv.

5:6 m&rym ntnv yd `svr lsbj lxm.

5:7 `btynv x+`v `ynm `nxnv jvntyhm $blnv.

5:8 jbdym mslv bnv prq `yn mydm.

5:9 bnpsnv nby` lxmnv mpny xrb hmdbr.

5:10 jvrnv ktnvr nkmrv mpny zljpvt rjb.

5:11 nsym b&yvn jnv btlt bjry yhvdh.

5:12 srym bydm ntlv pny zqnym l` nhdrv.

5:13 bxvrym +xvn ns`v vnjrym bj& kslv.

5:14 zqnym msjr sbtv bxvrym mngyntm.

5:15 sbt msvs lbnv nhpk l`bl mxlnv.

5:16 nplh j+rt r`snv `vy-n` lnv ky x+`nv.

5:17 jl-zh hyh dvh lbnv jl-`lh xskv jynynv.

5:18 jl hr-&yvn ssmm svjlym hlkv-bv.

5:19 `th yhvh ljvlm tsb k$`k ldr vdvr.

5:20 lmh ln&x tskxnv tjzbnv l`rk ymym.

5:21 hsybnv yhvh `lyk vnsvb xds ymynv kqdm.

5:22 ky `m-m`$ m`$tnv q&pt jlynv jd-m`d.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase