Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

3:1 vy`mr `ly bn-`dm `t `sr-tm&` `kvl `kvl `t-hmglh hz`t vlk dbr `l-byt ysr`l.

3:2 v`ptx `t-py vy`klny `t hmglh hz`t.

3:3 vy`mr `ly bn-`dm b+nk t`kl vmjyk tml` `t hmglh hz`t `sr `ny ntn `lyk v`klh vthy bpy kdbs lmtvq.

3:4 vy`mr `ly bn-`dm lk-b` `l-byt ysr`l vdbrt bdbry `lyhm.

3:5 ky l` `l-jm jmqy sph vkbdy lsvn `th slvx `l-byt ysr`l.

3:6 l` `l-jmym rbym jmqy sph vkbdy lsvn `sr l`-tsmj dbryhm `m-l` `lyhm slxtyk hmh ysmjv `lyk.

3:7 vbyt ysr`l l` y`bv lsmj `lyk ky-`ynm `bym lsmj `ly ky kl-byt ysr`l xzqy-m&x vqsy-lb hmh.

3:8 hnh ntty `t-pnyk xzqym ljmt pnyhm v`t-m&xk xzq ljmt m&xm.

3:9 ksmyr xzq m&r ntty m&xk l`-tyr` `vtm vl`-txt mpnyhm ky byt- mry hmh.

3:10 vy`mr `ly bn-`dm `t-kl-dbry `sr `dbr `lyk qx blbbk vb`znyk smj.

3:11 vlk b` `l-hgvlh `l-bny jmk vdbrt `lyhm v`mrt `lyhm kh `mr `dny yhvh `m-ysmjv v`m-yxdlv.

3:12 vts`ny rvx v`smj `xry qvl rjs gdvl brvk kbvd-yhvh mmqvmv.

3:13 vqvl knpy hxyvt msyqvt `sh `l-`xvth vqvl h`vpnym ljmtm vqvl rjs gdvl.

3:14 vrvx ns`tny vtqxny v`lk mr bxmt rvxy vyd-yhvh jly xzqh.

3:15 v`bv` `l-hgvlh tl `byb hysbym `l-nhr-kbr v`sr hmh yvsbym sm v`sb sm sbjt ymym msmym btvkm.

3:16 vyhy mq&h sbjt ymym vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

3:17 bn-`dm &ph nttyk lbyt ysr`l vsmjt mpy dbr vhzhrt `vtm mmny.

3:18 b`mry lrsj mvt tmvt vl` hzhrtv vl` dbrt lhzhyr rsj mdrkv hrsjh lxytv hv` rsj bjvnv ymvt vdmv mydk `bqs.

3:19 v`th ky-hzhrt rsj vl`-sb mrsjv vmdrkv hrsjh hv` bjvnv ymvt v`th `t-npsk h<.

3:20 vbsvb &dyq m&dqv vjsh jvl vntty mksvl lpnyv hv` ymvt ky l` hzhrtv bx+`tv ymvt vl` tzkrn &dqtv `sr jsh vdmv mydk `bqs.

3:21 v`th ky hzhrtv &dyq lblty x+` &dyq vhv` l`-x+` xyv yxyh ky nzhr v`th `t-npsk h<.

3:22 vthy jly sm yd-yhvh vy`mr `ly qvm &` `l-hbqjh vsm `dbr `vtk.

3:23 v`qvm v`&` `l-hbqjh vhnh-sm kbvd-yhvh jmd kkbvd `sr r`yty jl- nhr-kbr v`pl jl-pny.

3:24 vtb`-by rvx vtjmdny jl-rgly vydbr `ty vy`mr `ly b` h$gr btvk bytk.

3:25 v`th bn-`dm hnh ntnv jlyk jbvtym v`$rvk bhm vl` t&` btvkm.

3:26 vlsvnk `dbyq `l-xkk vn`lmt vl`-thyh lhm l`ys mvkyx ky byt mry hmh.

3:27 vbdbry `vtk `ptx `t-pyk v`mrt `lyhm kh `mr `dny yhvh hsmj ysmj vhxdl yxdl ky byt mry hmh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase