Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

7:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

7:2 v`th bn-`dm kh-`mr `dny yhvh l`dmt ysr`l q& b` hq& jl-`rbjt knpvt h`r&.

7:3 jth hq& jlyk vslxty `py bk vsp+tyk kdrkyk vntty jlyk `t kl- tvjbtyk.

7:4 vl`-txv$ jyny jlyk vl` `xmvl ky drkyk jlyk `tn vtvjbvtyk btvkk thyyn vydjtm ky-`ny yhvh.

7:5 kh `mr `dny yhvh rjh `xt rjh hnh b`h.

7:6 q& b` b` hq& hqy& `lyk hnh b`h.

7:7 b`h h&pyrh `lyk yvsb h`r& b` hjt qrvb hyvm mhvmh vl`-hd hrym.

7:8 jth mqrvb `spvk xmty jlyk vklyty `py bk vsp+tyk kdrkyk vntty jlyk `t kl-tvjbvtyk.

7:9 vl`-txv$ jyny vl` `xmvl kdrkyk jlyk `tn vtvjbvtyk btvkk thyyn vydjtm ky `ny yhvh mkh.

7:10 hnh hyvm hnh b`h y&`h h&prh && hm+h prx hzdvn.

7:11 hxm$ qm lm+h-rsj l`-mhm vl` mhmvnm vl` mhmhm vl`-nh bhm.

7:12 b` hjt hgyj hyvm hqvnh `l-ysmx vhmvkr `l-yt`bl ky xrvn `l-kl- hmvnh.

7:13 ky hmvkr `l-hmmkr l` ysvb vjvd bxyym xytm ky-xzvn `l-kl- hmvnh l` ysvb v`ys bjvnv xytv l` ytxzqv.

7:14 tqjv btqvj vhkyn hkl v`yn hlk lmlxmh ky xrvny `l-kl-hmvnh.

7:15 hxrb bxv& vhdbr vhrjb mbyt `sr bsdh bxrb ymvt v`sr bjyr rjb vdbr y`klnv.

7:16 vpl+v ply+yhm vhyv `l-hhrym kyvny hg`yvt klm hmvt `ys bjvnv.

7:17 kl-hydym trpynh vkl-brkym tlknh mym.

7:18 vxgrv sqym vk$th `vtm pl&vt v`l kl-pnym bvsh vbkl-r`syhm qrxh.

7:19 k$pm bxv&vt yslykv vzhbm lndh yhyh k$pm vzhbm l`-yvkl lh&ylm byvm jbrt yhvh npsm l` ysbjv vmjyhm l` yml`v ky-mksvl jvnm hyh.

7:20 v&by jdyv lg`vn smhv v&lmy tvjbtm sqv&yhm jsv bv jl-kn nttyv lhm lndh.

7:21 vnttyv byd-hzrym lbz vlrsjy h`r& lsll vxllh.

7:22 vh$bvty pny mhm vxllv `t-&pvny vb`v-bh pry&ym vxllvh.

7:23 jsh hrtvq ky h`r& ml`h msp+ dmym vhjyr ml`h xm$.

7:24 vhb`ty rjy gvym vyrsv `t-btyhm vhsbty g`vn jzym vnxlv mqdsyhm.

7:25 qpdh-b` vbqsv slvm v`yn.

7:26 hvh jl-hvh tbv` vsmjh `l-smvjh thyh vbqsv xzvn mnby` vtvrh t`bd mkhn vj&h mzqnym.

7:27 hmlk yt`bl vnsy` ylbs smmh vydy jm-h`r& tbhlnh mdrkm `jsh `vtm vbmsp+yhm `sp+m vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase