Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

13:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

13:2 bn-`dm hnb` `l-nby`y ysr`l hnb`ym v`mrt lnby`y mlbm smjv dbr- yhvh.

13:3 kh `mr `dny yhvh hvy jl-hnby`ym hnblym `sr hlkym `xr rvxm vlblty r`v.

13:4 ksjlym bxrbvt nby`yk ysr`l hyv.

13:5 l` jlytm bpr&vt vtgdrv gdr jl-byt ysr`l ljmd bmlxmh byvm yhvh.

13:6 xzv sv` vq$m kzb h`mrym n`m-yhvh vyhvh l` slxm vyxlv lqym dbr.

13:7 hlv` mxzh-sv` xzytm vmq$m kzb `mrtm v`mrym n`m-yhvh v`ny l` dbrty.

13:8 lkn kh `mr `dny yhvh yjn dbrkm sv` vxzytm kzb lkn hnny `lykm n`m `dny yhvh.

13:9 vhyth ydy `l-hnby`ym hxzym sv` vhq$mym kzb b$vd jmy l`-yhyv vbktb byt-ysr`l l` yktbv v`l-`dmt ysr`l l` yb`v vydjtm ky `ny `dny yhvh.

13:10 yjn vbyjn h+jv `t-jmy l`mr slvm v`yn slvm vhv` bnh xy& vhnm +xym `tv tpl.

13:11 `mr `l-+xy tpl vypl hyh gsm sv+p v`tnh `bny `lgbys tplnh vrvx $jrvt tbqj.

13:12 vhnh npl hqyr hlv` y`mr `lykm `yh h+yx `sr +xtm.

13:13 lkn kh `mr `dny yhvh vbqjty rvx-$jrvt bxmty vgsm s+p b`py yhyh v`bny `lgbys bxmh lklh.

13:14 vhr$ty `t-hqyr `sr-+xtm tpl vhgjtyhv `l-h`r& vnglh y$dv vnplh vklytm btvkh vydjtm ky-`ny yhvh.

13:15 vklyty `t-xmty bqyr vb+xym `tv tpl v`mr lkm `yn hqyr v`yn h+xym `tv.

13:16 nby`y ysr`l hnb`ym `l-yrvslm vhxzym lh xzvn slm v`yn slm n`m `dny yhvh.

13:17 v`th bn-`dm sym pnyk `l-bnvt jmk hmtnb`vt mlbhn vhnb` jlyhn.

13:18 v`mrt kh-`mr `dny yhvh hvy lmtprvt k$tvt jl kl-`&yly ydy vjsvt hm$pxvt jl-r`s kl-qvmh l&vdd npsvt hnpsvt t&vddnh ljmy vnpsvt lknh txyynh.

13:19 vtxllnh `ty `l-jmy bsjly sjrym vbptvty lxm lhmyt npsvt `sr l`-tmvtnh vlxyvt npsvt `sr l`-txyynh bkzbkm ljmy smjy kzb.

13:20 lkn kh-`mr `dny yhvh hnny `l-k$tvtyknh `sr `tnh m&ddvt sm `t- hnpsvt lprxvt vqrjty `tm mjl zrvjtykm vslxty `t-hnpsvt `sr `tm m&ddvt `t-npsym lprxt.

13:21 vqrjty `t-m$pxtykm vh<y `t-jmy mydkn vl`-yhyv jvd bydkn lm&vdh vydjtn ky-`ny yhvh.

13:22 yjn hk`vt lb-&dyq sqr v`ny l` hk`btyv vlxzq ydy rsj lblty- svb mdrkv hrj lhxytv.

13:23 lkn sv` l` txzynh vq$m l`-tq$mnh jvd vh<y `t-jmy mydkn vydjtn ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase