Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

16:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

16:2 bn-`dm hvdj `t-yrvslm `t-tvjbtyh.

16:3 v`mrt kh-`mr `dny yhvh lyrvslm mkrtyk vmldtyk m`r& hknjny `byk h`mry v`mk xtyt.

16:4 vmvldvtyk byvm hvldt `tk l`-krt srk vbmym l`-rx&t lmsjy vhmlx l` hmlxt vhxtl l` xtlt.

16:5 l`-x$h jlyk jyn ljsvt lk `xt m`lh lxmlh jlyk vtslky `l-pny hsdh bgjl npsk byvm hldt `tk.

16:6 v`jbr jlyk v`r`k mtbv$$t bdmyk v`mr lk bdmyk xyy v`mr lk bdmyk xyy.

16:7 rbbh k&mx hsdh nttyk vtrby vtgdly vtb`y bjdy jdyym sdym nknv vsjrk &mx v`t jrm vjryh.

16:8 v`jbr jlyk v`r`k vhnh jtk jt ddym v`prs knpy jlyk v`k$h jrvtk v`sbj lk v`bv` bbryt `tk n`m `dny yhvh vthyy ly.

16:9 v`rx&k bmym v`s+p dmyk mjlyk v`$kk bsmn.

16:10 v`lbysk rqmh v`njlk txs v`xbsk bss v`k$k msy.

16:11 v`jdk jdy v`tnh &mydym jl-ydyk vrbyd jl-grvnk.

16:12 v`tn nzm jl-`pk vjgylym jl-`znyk vj+rt tp`rt br`sk.

16:13 vtjdy zhb vk$p vmlbvsk ssy vmsy vrqmh $lt vdbs vsmn `klty vtypy bm`d m`d vt&lxy lmlvkh.

16:14 vy&` lk sm bgvym bypyk ky klyl hv` bhdry `sr-smty jlyk n`m `dny yhvh.

16:15 vtb+xy bypyk vtzny jl-smk vtspky `t-tznvtyk jl-kl-jvbr lv- yhy.

16:16 vtqxy mbgdyk vtjsy-lk bmvt +l`vt vtzny jlyhm l` b`vt vl` yhyh.

16:17 vtqxy kly tp`rtk mzhby vmk$py `sr ntty lk vtjsy-lk &lmy zkr vtzny-bm.

16:18 vtqxy `t-bgdy rqmtk vtk$ym vsmny vq+rty ntty lpnyhm.

16:19 vlxmy `sr-ntty lk $lt vsmn vdbs h`kltyk vnttyhv lpnyhm lryx nyxx vyhy n`m `dny yhvh.

16:20 vtqxy `t-bnyk v`t-bnvtyk `sr yldt ly vtzbxym lhm l`kvl hmj+ mtzntk.

16:21 vtsx+y `t-bny vttnym bhjbyr `vtm lhm.

16:22 v`t kl-tvjbtyk vtzntyk l` zkrty `t-ymy njvryk bhyvtk jrm vjryh mtbv$$t bdmk hyyt.

16:23 vyhy `xry kl-rjtk `vy `vy lk n`m `dny yhvh.

16:24 vtbny-lk gb vtjsy-lk rmh bkl-rxvb.

16:25 `l-kl-r`s drk bnyt rmtk vttjby `t-ypyk vtpsqy `t-rglyk lkl- jvbr vtrby `t-tzntk.

16:26 vtzny `l-bny-m&rym sknyk gdly bsr vtrby `t-tzntk lhkjy$ny.

16:27 vhnh n+yty ydy jlyk v`grj xqk v`tnk bnps sn`vtyk bnvt plstym hnklmvt mdrkk zmh.

16:28 vtzny `l-bny `svr mblty sbjtk vtznym vgm l` sbjt.

16:29 vtrby `t-tznvtk `l-`r& knjn ksdymh vgm-bz`t l` sbjt.

16:30 mh `mlh lbtk n`m `dny yhvh bjsvtk `t-kl-`lh mjsh `sh-zvnh sl+t.

16:31 bbnvtyk gbk br`s kl-drk vrmtk jsyty bkl-rxvb vl`-hyyty kzvnh lql$ `tnn.

16:32 h`sh hmn`pt txt `ysh tqx `t-zrym.

16:33 lkl-znvt ytnv-ndh v`t ntt `t-ndnyk lkl-m`hbyk vtsxdy `vtm lbv` `lyk m$byb btznvtyk.

16:34 vyhy-bk hpk mn-hnsym btznvtyk v`xryk l` zvnh vbttk `tnn v`tnn l` ntn-lk vthy lhpk.

16:35 lkn zvnh smjy dbr-yhvh.

16:36 kh-`mr `dny yhvh yjn hspk nxstk vtglh jrvtk btznvtyk jl- m`hbyk vjl kl-glvly tvjbvtyk vkdmy bnyk `sr ntt lhm.

16:37 lkn hnny mqb& `t-kl-m`hbyk `sr jrbt jlyhm v`t kl-`sr `hbt jl kl-`sr sn`t vqb&ty `tm jlyk m$byb vglyty jrvtk `lhm vr`v `t-kl- jrvtk.

16:38 vsp+tyk msp+y n`pvt vspkt dm vnttyk dm xmh vqn`h.

16:39 vntty `vtk bydm vhr$v gbk vnt&v rmtyk vhpsy+v `vtk bgdyk vlqxv kly tp`rtk vhnyxvk jyrm vjryh.

16:40 vhjlv jlyk qhl vrgmv `vtk b`bn vbtqvk bxrbvtm.

16:41 vsrpv btyk b`s vjsv-bk sp+ym ljyny nsym rbvt vhsbtyk mzvnh vgm-`tnn l` ttny-jvd.

16:42 vhnxty xmty bk v$rh qn`ty mmk vsq+ty vl` `kj$ jvd.

16:43 yjn `sr l`-zkrty `t-ymy njvryk vtrgzy-ly bkl-`lh vgm-`ny h` drkk br`s ntty n`m `dny yhvh vl` jsyty `t-hzmh jl kl-tvjbtyk.

16:44 hnh kl-hmsl jlyk ymsl l`mr k`mh bth.

16:45 bt-`mk `t gjlt `ysh vbnyh v`xvt `xvtk `t `sr gjlv `nsyhn vbnyhn `mkn xtyt v`bykn `mry.

16:46 v`xvtk hgdvlh smrvn hy` vbnvtyh hyvsbt jl-sm`vlk v`xvtk hq+nh mmk hyvsbt mymynk $dm vbnvtyh.

16:47 vl` bdrkyhn hlkt vbtvjbvtyhn jsyty kmj+ q+ vtsxty mhn bkl- drkyk.

16:48 xy-`ny n`m `dny yhvh `m-jsth $dm `xvtk hy` vbnvtyh k`sr jsyt `t vbnvtyk.

16:49 hnh-zh hyh jvn $dm `xvtk g`vn sbjt-lxm vslvt hsq+ hyh lh vlbnvtyh vyd-jny v`byvn l` hxzyqh.

16:50 vtgbhynh vtjsynh tvjbh lpny v`$yr `thn k`sr r`yty.

16:51 vsmrvn kx&y x+`tyk l` x+`h vtrby `t-tvjbvtyk mhnh vt&dqy `t- `xvtk bkl-tvjbvtyk `sr jsyty.

16:52 gm-`t s`y klmtk `sr pllt l`xvtk bx+`tyk `sr-htjbt mhn t&dqnh mmk vgm-`t bvsy vs`y klmtk b&dqtk `xyvtk.

16:53 vsbty `t-sbythn `t-sbyt $dm vbnvtyh v`t-sbyt smrvn vbnvtyh vsbyt sbytyk btvkhnh.

16:54 lmjn ts`y klmtk vnklmt mkl `sr jsyt bnxmk `tn.

16:55 v`xvtyk $dm vbnvtyh tsbn lqdmtn vsmrvn vbnvtyh tsbn lqdmtn v`t vbnvtyk tsbynh lqdmtkn.

16:56 vlv` hyth $dm `xvtk lsmvjh bpyk byvm g`vnyk.

16:57 b+rm tglh rjtk kmv jt xrpt bnvt-`rm vkl-$bybvtyh bnvt plstym hs`+vt `vtk m$byb.

16:58 `t-zmtk v`t-tvjbvtyk `t ns`tym n`m yhvh.

16:59 ky kh `mr `dny yhvh vjsyt `vtk k`sr jsyt `sr-bzyt `lh lhpr bryt.

16:60 vzkrty `ny `t-bryty `vtk bymy njvryk vhqmvty lk bryt jvlm.

16:61 vzkrt `t-drkyk vnklmt bqxtk `t-`xvtyk hgdlvt mmk `l-hq+nvt mmk vntty `thn lk lbnvt vl` mbrytk.

16:62 vhqymvty `ny `t-bryty `tk vydjt ky-`ny yhvh.

16:63 lmjn tzkry vbst vl` yhyh-lk jvd ptxvn ph mpny klmtk bkpry-lk lkl-`sr jsyt n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase