Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

19:1 v`th s` qynh `l-nsy`y ysr`l.

19:2 v`mrt mh `mk lby` byn `ryvt rb&h btvk kprym rbth gvryh.

19:3 vtjl `xd mgryh kpyr hyh vylmd l+rp-+rp `dm `kl.

19:4 vysmjv `lyv gvym bsxtm ntps vyb`hv bxxym `l-`r& m&rym.

19:5 vtr` ky nvxlh `bdh tqvth vtqx `xd mgryh kpyr smthv.

19:6 vythlk btvk-`ryvt kpyr hyh vylmd l+rp-+rp `dm `kl.

19:7 vydj `lmnvtyv vjryhm hxryb vtsm `r& vml`h mqvl s`gtv.

19:8 vytnv jlyv gvym $byb mmdynvt vyprsv jlyv rstm bsxtm ntps.

19:9 vytnhv b$vgr bxxym vyb`hv `l-mlk bbl yb`hv bm&dvt lmjn l`- ysmj qvlv jvd `l-hry ysr`l.

19:10 `mk kgpn bdmk jl-mym stvlh pryh vjnph hyth mmym rbym.

19:11 vyhyv-lh m+vt jz `l-sb+y mslym vtgbh qvmtv jl-byn jbtym vyr` bgbhv brb dlytyv.

19:12 vtts bxmh l`r& hslkh vrvx hqdym hvbys pryh htprqv vybsv m+h jzh `s `klthv.

19:13 vjth stvlh bmdbr b`r& &yh v&m`.

19:14 vt&` `s mm+h bdyh pryh `klh vl`-hyh bh m+h-jz sb+ lmsvl qynh hy` vthy lqynh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase