Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

20:1 vyhy bsnh hsbyjyt bxmsy bjsvr lxds b`v `nsym mzqny ysr`l ldrs `t-yhvh vysbv lpny.

20:2 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

20:3 bn-`dm dbr `t-zqny ysr`l v`mrt `lhm kh `mr `dny yhvh hldrs `ty `tm b`ym xy-`ny `m-`drs lkm n`m `dny yhvh.

20:4 htsp+ `tm htspv+ bn-`dm `t-tvjbt `bvtm hvdyjm.

20:5 v`mrt `lyhm kh-`mr `dny yhvh byvm bxry bysr`l v`s` ydy lzrj byt yjqb v`vdj lhm b`r& m&rym v`s` ydy lhm l`mr `ny yhvh `lhykm.

20:6 byvm hhv` ns`ty ydy lhm lhv&y`m m`r& m&rym `l-`r& `sr-trty lhm zbt xlb vdbs &by hy` lkl-h`r&vt.

20:7 v`mr `lhm `ys sqv&y jynyv hslykv vbglvly m&rym `l-t+m`v `ny yhvh `lhykm.

20:8 vymrv-by vl` `bv lsmj `ly `ys `t-sqv&y jynyhm l` hslykv v`t- glvly m&rym l` jzbv v`mr lspk xmty jlyhm lklvt `py bhm btvk `r& m&rym.

20:9 v`js lmjn smy lblty hxl ljyny hgvym `sr-hmh btvkm `sr nvdjty `lyhm ljynyhm lhv&y`m m`r& m&rym.

20:10 v`v&y`m m`r& m&rym v`b`m `l-hmdbr.

20:11 v`tn lhm `t-xqvty v`t-msp+y hvdjty `vtm `sr yjsh `vtm h`dm vxy bhm.

20:12 vgm `t-sbtvty ntty lhm lhyvt l`vt byny vbynyhm ldjt ky `ny yhvh mqdsm.

20:13 vymrv-by byt-ysr`l bmdbr bxqvty l`-hlkv v`t-msp+y m`$v `sr yjsh `tm h`dm vxy bhm v`t-sbtty xllv m`d v`mr lspk xmty jlyhm bmdbr lklvtm.

20:14 v`jsh lmjn smy lblty hxl ljyny hgvym `sr hv&`tym ljynyhm.

20:15 vgm-`ny ns`ty ydy lhm bmdbr lblty hby` `vtm `l-h`r& `sr-ntty zbt xlb vdbs &by hy` lkl-h`r&vt.

20:16 yjn bmsp+y m`$v v`t-xqvty l`-hlkv bhm v`t-sbtvty xllv ky `xry glvlyhm lbm hlk.

20:17 vtx$ jyny jlyhm msxtm vl`-jsyty `vtm klh bmdbr.

20:18 v`mr `l-bnyhm bmdbr bxvqy `bvtykm `l-tlkv v`t-msp+yhm `l- tsmrv vbglvlyhm `l-t+m`v.

20:19 `ny yhvh `lhykm bxqvty lkv v`t-msp+y smrv vjsv `vtm.

20:20 v`t-sbtvty qdsv vhyv l`vt byny vbynykm ldjt ky `ny yhvh `lhykm.

20:21 vymrv-by hbnym bxqvty l`-hlkv v`t-msp+y l`-smrv ljsvt `vtm `sr yjsh `vtm h`dm vxy bhm `t-sbtvty xllv v`mr lspk xmty jlyhm lklvt `py bm bmdbr.

20:22 vhsbty `t-ydy v`js lmjn smy lblty hxl ljyny hgvym `sr-hv&`ty `vtm ljynyhm.

20:23 gm-`ny ns`ty `t-ydy lhm bmdbr lhpy& `tm bgvym vlzrvt `vtm b`r&vt.

20:24 yjn msp+y l`-jsv vxqvty m`$v v`t-sbtvty xllv v`xry glvly `bvtm hyv jynyhm.

20:25 vgm-`ny ntty lhm xqym l` +vbym vmsp+ym l` yxyv bhm.

20:26 v`+m` `vtm bmtnvtm bhjbyr kl-p+r rxm lmjn `smm lmjn `sr ydjv `sr `ny yhvh.

20:27 lkn dbr `l-byt ysr`l bn-`dm v`mrt `lyhm kh `mr `dny yhvh jvd z`t gdpv `vty `bvtykm bmjlm by mjl.

20:28 v`by`m `l-h`r& `sr ns`ty `t-ydy ltt `vth lhm vyr`v kl-gbjh rmh vkl-j& jbt vyzbxv-sm `t-zbxyhm vytnv-sm kj$ qrbnm vysymv sm ryx nyxvxyhm vy$ykv sm `t-n$kyhm.

20:29 v`mr `lhm mh hbmh `sr-`tm hb`ym sm vyqr` smh bmh jd hyvm hzh.

20:30 lkn `mr `l-byt ysr`l kh `mr `dny yhvh hbdrk `bvtykm `tm n+m`ym v`xry sqv&yhm `tm znym.

20:31 vbs`t mtntykm bhjbyr bnykm b`s `tm n+m`ym lkl-glvlykm jd- hyvm v`ny `drs lkm byt ysr`l xy-`ny n`m `dny yhvh `m-`drs lkm.

20:32 vhjlh jl-rvxkm hyv l` thyh `sr `tm `mrym nhyh kgvym kmspxvt h`r&vt lsrt j& v`bn.

20:33 xy-`ny n`m `dny yhvh `m-l` byd xzqh vbzrvj n+vyh vbxmh spvkh `mlvk jlykm.

20:34 vhv&`ty `tkm mn-hjmym vqb&ty `tkm mn-h`r&vt `sr npv&tm bm byd xzqh vbzrvj n+vyh vbxmh spvkh.

20:35 vhb`ty `tkm `l-mdbr hjmym vnsp+ty `tkm sm pnym `l-pnym.

20:36 k`sr nsp+ty `t-`bvtykm bmdbr `r& m&rym kn `sp+ `tkm n`m `dny yhvh.

20:37 vhjbrty `tkm txt hsb+ vhb`ty `tkm bm$rt hbryt.

20:38 vbrvty mkm hmrdym vhpvsjym by m`r& mgvryhm `v&y` `vtm v`l- `dmt ysr`l l` ybv` vydjtm ky-`ny yhvh.

20:39 v`tm byt-ysr`l kh-`mr `dny yhvh `ys glvlyv lkv jbdv v`xr `m- `ynkm smjym `ly v`t-sm qdsy l` txllv-jvd bmtnvtykm vbglvlykm.

20:40 ky bhr-qdsy bhr mrvm ysr`l n`m `dny yhvh sm yjbdny kl-byt ysr`l klh b`r& sm `r&m vsm `drvs `t-trvmtykm v`t-r`syt ms`vtykm bkl-qdsykm.

20:41 bryx nyxx `r&h `tkm bhv&y`y `tkm mn-hjmym vqb&ty `tkm mn- h`r&vt `sr np&tm bm vnqdsty bkm ljyny hgvym.

20:42 vydjtm ky-`ny yhvh bhby`y `tkm `l-`dmt ysr`l `l-h`r& `sr ns`ty `t-ydy ltt `vth l`bvtykm.

20:43 vzkrtm-sm `t-drkykm v`t kl-jlylvtykm `sr n+m`tm bm vnq+tm bpnykm bkl-rjvtykm `sr jsytm.

20:44 vydjtm ky-`ny yhvh bjsvty `tkm lmjn smy l` kdrkykm hrjym vkjlylvtykm hnsxtvt byt ysr`l n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase