Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

22:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

22:2 v`th bn-`dm htsp+ htsp+ `t-jyr hdmym vhvdjth `t kl-tvjbvtyh.

22:3 v`mrt kh `mr `dny yhvh jyr spkt dm btvkh lbv` jth vjsth glvlym jlyh l+m`h.

22:4 bdmk `sr-spkt `smt vbglvlyk `sr-jsyt +m`t vtqryby ymyk vtbv` jd-snvtyk jl-kn nttyk xrph lgvym vql$h lkl-h`r&vt.

22:5 hqrbvt vhrxqvt mmk ytql$v-bk +m`t hsm rbt hmhvmh.

22:6 hnh nsy`y ysr`l `ys lzrjv hyv bk lmjn spk-dm.

22:7 `b v`m hqlv bk lgr jsv bjsq btvkk ytvm v`lmnh hvnv bk.

22:8 qdsy bzyt v`t-sbtty xllt.

22:9 `nsy rkyl hyv bk lmjn spk-dm v`l-hhrym `klv bk zmh jsv btvkk.

22:10 jrvt-`b glh-bk +m`t hndh jnv-bk.

22:11 v`ys `t-`st rjhv jsh tvjbh v`ys `t-kltv +m` bzmh v`ys `t- `xtv bt-`byv jnh-bk.

22:12 sxd lqxv-bk lmjn spk-dm nsk vtrbyt lqxt vtb&jy rjyk bjsq v`ty skxt n`m `dny yhvh.

22:13 vhnh hkyty kpy `l-b&jk `sr jsyt vjl-dmk `sr hyv btvkk.

22:14 hyjmd lbk `m-txzqnh ydyk lymym `sr `ny jsh `vtk `ny yhvh dbrty vjsyty.

22:15 vhpy&vty `vtk bgvym vzrytyk b`r&vt vhtmty +m`tk mmk.

22:16 vnxlt bk ljyny gvym vydjt ky-`ny yhvh.

22:17 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

22:18 bn-`dm hyv-ly byt-ysr`l l$vg klm nxst vbdyl vbrzl vjvprt btvk kvr $gym k$p hyv.

22:19 lkn kh `mr `dny yhvh yjn hyvt klkm l$gym lkn hnny qb& `tkm `l-tvk yrvslm.

22:20 qb&t k$p vnxst vbrzl vjvprt vbdyl `l-tvk kvr lpxt-jlyv `s lhntyk kn `qb& b`py vbxmty vhnxty vhtkty `tkm.

22:21 vkn$ty `tkm vnpxty jlykm b`s jbrty vntktm btvkh.

22:22 khtvk k$p btvk kvr kn ttkv btvkh vydjtm ky-`ny yhvh spkty xmty jlykm.

22:23 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

22:24 bn-`dm `mr-lh `t `r& l` m+hrh hy` l` gsmh byvm zjm.

22:25 qsr nby`yh btvkh k`ry sv`g +rp +rp nps `klv x$n vyqr yqxv `lmnvtyh hrbv btvkh.

22:26 khnyh xm$v tvrty vyxllv qdsy byn-qds lxl l` hbdylv vbyn-h+m` l+hvr l` hvdyjv vmsbtvty hjlymv jynyhm v`xl btvkm.

22:27 sryh bqrbh kz`bym +rpy +rp lspk-dm l`bd npsvt lmjn b&j b&j.

22:28 vnby`yh +xv lhm tpl xzym sv` vq$mym lhm kzb `mrym kh `mr `dny yhvh vyhvh l` dbr.

22:29 jm h`r& jsqv jsq vgzlv gzl vjny v`byvn hvnv v`t-hgr jsqv bl` msp+.

22:30 v`bqs mhm `ys gdr-gdr vjmd bpr& lpny bjd h`r& lblty sxth vl` m&`ty.

22:31 v`spk jlyhm zjmy b`s jbrty klytym drkm br`sm ntty n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase