Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

23:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

23:2 bn-`dm stym nsym bnvt `m-`xt hyv.

23:3 vtznynh bm&rym bnjvryhn znv smh mjkv sdyhn vsm jsv ddy btvlyhn.

23:4 vsmvtn `hlh hgdvlh v`hlybh `xvth vthyynh ly vtldnh bnym vbnvt vsmvtn smrvn `hlh vyrvslm `hlybh.

23:5 vtzn `hlh txty vtjgb jl-m`hbyh `l-`svr qrvbym.

23:6 lbsy tklt pxvt v$gnym bxvry xmd klm prsym rkby $v$ym.

23:7 vttn tznvtyh jlyhm mbxr bny-`svr klm vbkl `sr-jgbh bkl- glvlyhm n+m`h.

23:8 v`t-tznvtyh mm&rym l` jzbh ky `vth skbv bnjvryh vhmh jsv ddy btvlyh vyspkv tznvtm jlyh.

23:9 lkn nttyh byd-m`hbyh byd bny `svr `sr jgbh jlyhm.

23:10 hmh glv jrvth bnyh vbnvtyh lqxv v`vth bxrb hrgv vthy-sm lnsym vspv+ym jsv bh.

23:11 vtr` `xvth `hlybh vtsxt jgbth mmnh v`t-tznvtyh mznvny `xvth.

23:12 `l-bny `svr jgbh pxvt v$gnym qrbym lbsy mklvl prsym rkby $v$ym bxvry xmd klm.

23:13 v`r` ky n+m`h drk `xd lstyhn.

23:14 vtv$p `l-tznvtyh vtr` `nsy mxqh jl-hqyr &lmy ksdyym xqqym bssr.

23:15 xgvry `zvr bmtnyhm $rvxy +bvlym br`syhm mr`h slsym klm dmvt bny-bbl ksdym `r& mvldtm.

23:16 vtjgb jlyhm lmr`h jynyh vtslx ml`kym `lyhm ksdymh.

23:17 vyb`v `lyh bny-bbl lmskb ddym vy+m`v `vth btznvtm vt+m`-bm vtqj npsh mhm.

23:18 vtgl tznvtyh vtgl `t-jrvth vtqj npsy mjlyh k`sr nqjh npsy mjl `xvth.

23:19 vtrbh `t-tznvtyh lzkr `t-ymy njvryh `sr znth b`r& m&rym.

23:20 vtjgbh jl plgsyhm `sr bsr-xmvrym bsrm vzrmt $v$ym zrmtm.

23:21 vtpqdy `t zmt njvryk bjsvt mm&rym ddyk lmjn sdy njvryk.

23:22 lkn `hlybh kh-`mr `dny yhvh hnny mjyr `t-m`hbyk jlyk `t `sr- nqjh npsk mhm vhb`tym jlyk m$byb.

23:23 bny bbl vkl-ksdym pqvd vsvj vqvj kl-bny `svr `vtm bxvry xmd pxvt v$gnym klm slsym vqrv`ym rkby $v$ym klm.

23:24 vb`v jlyk h&n rkb vglgl vbqhl jmym &nh vmgn vqvbj ysymv jlyk $byb vntty lpnyhm msp+ vsp+vk bmsp+yhm.

23:25 vntty qn`ty bk vjsv `vtk bxmh `pk v`znyk y$yrv v`xrytk bxrb tpvl hmh bnyk vbnvtyk yqxv v`xrytk t`kl b`s.

23:26 vhpsy+vk `t-bgdyk vlqxv kly tp`rtk.

23:27 vhsbty zmtk mmk v`t-znvtk m`r& m&rym vl`-ts`y jynyk `lyhm vm&rym l` tzkry-jvd.

23:28 ky kh `mr `dny yhvh hnny ntnk byd `sr sn`t byd `sr-nqjh npsk mhm.

23:29 vjsv `vtk bsn`h vlqxv kl-ygyjk vjzbvk jyrm vjryh vnglh jrvt znvnyk vzmtk vtznvtyk.

23:30 jsh `lh lk bznvtk `xry gvym jl `sr-n+m`t bglvlyhm.

23:31 bdrk `xvtk hlkt vntty kv$h bydk.

23:32 kh `mr `dny yhvh kv$ `xvtk tsty hjmqh vhrxbh thyh l&xq vlljg mrbh lhkyl.

23:33 skrvn vygvn tml`y kv$ smh vsmmh kv$ `xvtk smrvn.

23:34 vstyt `vth vm&yt v`t-xrsyh tgrmy vsdyk tntqy ky `ny dbrty n`m `dny yhvh.

23:35 lkn kh `mr `dny yhvh yjn skxt `vty vtslyky `vty `xry gvk vgm- `t s`y zmtk v`t-tznvtyk.

23:36 vy`mr yhvh `ly bn-`dm htspv+ `t-`hlh v`t-`hlybh vhgd lhn `t tvjbvtyhn.

23:37 ky n`pv vdm bydyhn v`t-glvlyhn n`pv vgm `t-bnyhn `sr yldv-ly hjbyrv lhm l`klh.

23:38 jvd z`t jsv ly +m`v `t-mqdsy byvm hhv` v`t-sbtvty xllv.

23:39 vbsx+m `t-bnyhm lglvlyhm vyb`v `l-mqdsy byvm hhv` lxllv vhnh- kh jsv btvk byty.

23:40 v`p ky tslxnh l`nsym b`ym mmrxq `sr ml`k slvx `lyhm vhnh-b`v l`sr rx&t kxlt jynyk vjdyt jdy.

23:41 vysbt jl-m+h kbvdh vslxn jrvk lpnyh vq+rty vsmny smt jlyh.

23:42 vqvl hmvn slv bh v`l-`nsym mrb `dm mvb`ym $vb`ym mmdbr vytnv &mydym `l-ydyhn vj+rt tp`rt jl-r`syhn.

23:43 v`mr lblh n`vpym jt yznh tznvth vhy`.

23:44 vybv` `lyh kbv` `l-`sh zvnh kn b`v `l-`hlh v`l-`hlybh `st hzmh.

23:45 v`nsym &dyqm hmh ysp+v `vthm msp+ n`pvt vmsp+ spkvt dm ky n`pt hnh vdm bydyhn.

23:46 ky kh `mr `dny yhvh hjlh jlyhm qhl vntn `thn lzjvh vlbz.

23:47 vrgmv jlyhn `bn qhl vbr` `vthn bxrbvtm bnyhm vbnvtyhm yhrgv vbtyhn b`s ysrpv.

23:48 vhsbty zmh mn-h`r& vnv$rv kl-hnsym vl` tjsynh kzmtknh.

23:49 vntnv zmtknh jlykn vx+`y glvlykn ts`ynh vydjtm ky `ny `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase