Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

27:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

27:2 v`th bn-`dm s` jl-&r qynh.

27:3 v`mrt l&vr hysbty jl-mbv`t ym rklt hjmym `l-`yym rbym kh `mr `dny yhvh &vr `t `mrt `ny klylt ypy.

27:4 blb ymym gbvlyk bnyk kllv ypyk.

27:5 brvsym msnyr bnv lk `t kl-lxtym `rz mlbnvn lqxv ljsvt trn jlyk.

27:6 `lvnym mbsn jsv msv+yk qrsk jsv-sn bt-`srym m`yy ktym.

27:7 ss-brqmh mm&rym hyh mprsk lhyvt lk ln$ tklt v`rgmn m`yy `lysh hyh mk$k.

27:8 ysby &ydvn v`rvd hyv s+ym lk xkmyk &vr hyv bk hmh xblyk.

27:9 zqny gbl vxkmyh hyv bk mxzyqy bdqk kl-`nyvt hym vmlxyhm hyv bk ljrb mjrbk.

27:10 pr$ vlvd vpv+ hyv bxylk `nsy mlxmtk mgn vkvbj tlv-bk hmh ntnv hdrk.

27:11 bny `rvd vxylk jl-xvmvtyk $byb vgmdym bmgdlvtyk hyv sl+yhm tlv jl-xvmvtyk $byb hmh kllv ypyk.

27:12 trsys $xrtk mrb kl-hvn bk$p brzl bdyl vjvprt ntnv jzbvnyk.

27:13 yvn tbl vmsk hmh rklyk bnps `dm vkly nxst ntnv mjrbk.

27:14 mbyt tvgrmh $v$ym vprsym vprdym ntnv jzbvnyk.

27:15 bny ddn rklyk `yym rbym $xrt ydk qrnvt sn vhvbnym hsybv `skrk.

27:16 `rm $xrtk mrb mjsyk bnpk `rgmn vrqmh vbv& vr`mt vkdkd ntnv bjzbvnyk.

27:17 yhvdh v`r& ysr`l hmh rklyk bx+y mnyt vpng vdbs vsmn v&ry ntnv mjrbk.

27:18 dmsq $xrtk brb mjsyk mrb kl-hvn byyn xlbvn v&mr &xr.

27:19 vdn vyvn m`vzl bjzbvnyk ntnv brzl jsvt qdh vqnh bmjrbk hyh.

27:20 ddn rkltk bbgdy-xps lrkbh.

27:21 jrb vkl-nsy`y qdr hmh $xry ydk bkrym v`ylym vjtvdym bm $xryk.

27:22 rkly sb` vrjmh hmh rklyk br`s kl-bsm vbkl-`bn yqrh vzhb ntnv jzbvnyk.

27:23 xrn vknh vjdn rkly sb` `svr klmd rkltk.

27:24 hmh rklyk bmkllym bglvmy tklt vrqmh vbgnzy brmym bxblym xbsym v`rzym bmrkltk.

27:25 `nyvt trsys srvtyk mjrbk vtml`y vtkbdy m`d blb ymym.

27:26 bmym rbym hby`vk hs+ym `tk rvx hqdym sbrk blb ymym.

27:27 hvnk vjzbvnyk mjrbk mlxyk vxblyk mxzyqy bdqk vjrby mjrbk vkl- `nsy mlxmtk `sr-bk vbkl-qhlk `sr btvkk yplv blb ymym byvm mpltk.

27:28 lqvl zjqt xblyk yrjsv mgrsvt.

27:29 vyrdv m`nyvtyhm kl tpsy msv+ mlxym kl xbly hym `l-h`r& yjmdv.

27:30 vhsmyjv jlyk bqvlm vyzjqv mrh vyjlv jpr jl-r`syhm b`pr ytplsv.

27:31 vhqryxv `lyk qrxh vxgrv sqym vbkv `lyk bmr-nps m$pd mr.

27:32 vns`v `lyk bnyhm qynh vqvnnv jlyk my k&vr kdmh btvk hym.

27:33 b&`t jzbvnyk mymym hsbjt jmym rbym brb hvnyk vmjrbyk hjsrt mlky-`r&.

27:34 jt nsbrt mymym bmjmqy-mym mjrbk vkl-qhlk btvkk nplv.

27:35 kl ysby h`yym smmv jlyk vmlkyhm sjrv sjr rjmv pnym.

27:36 $xrym bjmym srqv jlyk blhvt hyyt v`ynk jd-jvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase