Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

28:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

28:2 bn-`dm `mr lngyd &r kh-`mr `dny yhvh yjn gbh lbk vt`mr `l `ny mvsb `lhym ysbty blb ymym v`th `dm vl`-`l vttn lbk klb `lhym.

28:3 hnh xkm `th mdn`l kl-$tvm l` jmmvk.

28:4 bxkmtk vbtbvntk jsyt lk xyl vtjs zhb vk$p b`v&rvtyk.

28:5 brb xkmtk brkltk hrbyt xylk vygbh lbbk bxylk.

28:6 lkn kh `mr `dny yhvh yjn ttk `t-lbbk klb `lhym.

28:7 lkn hnny mby` jlyk zrym jry&y gvym vhryqv xrbvtm jl-ypy xkmtk vxllv ypjtk.

28:8 lsxt yvrdvk vmth mmvty xll blb ymym.

28:9 h`mr t`mr `lhym `ny lpny hrgk v`th `dm vl`-`l byd mxllyk.

28:10 mvty jrlym tmvt byd-zrym ky `ny dbrty n`m `dny yhvh.

28:11 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

28:12 bn-`dm s` qynh jl-mlk &vr v`mrt lv kh `mr `dny yhvh `th xvtm tknyt ml` xkmh vklyl ypy.

28:13 bjdn gn-`lhym hyyt kl-`bn yqrh m$ktk `dm p+dh vyhlm trsys shm vysph $pyr npk vbrqt vzhb ml`kt tpyk vnqbyk bk byvm hbr`k kvnnv.

28:14 `t-krvb mmsx h$vkk vnttyk bhr qds `lhym hyyt btvk `bny-`s hthlkt.

28:15 tmym `th bdrkyk myvm hbr`k jd-nm&` jvlth bk.

28:16 brb rkltk mlv tvkk xm$ vtx+` v`xllk mhr `lhym v`bdk krvb h$kk mtvk `bny-`s.

28:17 gbh lbk bypyk sxt xkmtk jl-ypjtk jl-`r& hslktyk lpny mlkym nttyk lr`vh bk.

28:18 mrb jvnyk bjvl rkltk xllt mqdsyk v`v&`-`s mtvkk hy` `kltk v`tnk l`pr jl-h`r& ljyny kl-r`yk.

28:19 kl-yvdjyk bjmym smmv jlyk blhvt hyyt v`ynk jd-jvlm.

28:20 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

28:21 bn-`dm sym pnyk `l-&ydvn vhnb` jlyh.

28:22 v`mrt kh `mr `dny yhvh hnny jlyk &ydvn vnkbdty btvkk vydjv ky-`ny yhvh bjsvty bh sp+ym vnqdsty bh.

28:23 vslxty-bh dbr vdm bxv&vtyh vnpll xll btvkh bxrb jlyh m$byb vydjv ky-`ny yhvh.

28:24 vl`-yhyh jvd lbyt ysr`l $lvn mm`yr vqv& mk`b mkl $bybtm hs`+ym `vtm vydjv ky `ny `dny yhvh.

28:25 kh-`mr `dny yhvh bqb&y `t-byt ysr`l mn-hjmym `sr np&v bm vnqdsty bm ljyny hgvym vysbv jl-`dmtm `sr ntty ljbdy lyjqb.

28:26 vysbv jlyh lb+x vbnv btym vn+jv krmym vysbv lb+x bjsvty sp+ym bkl hs`+ym `tm m$bybvtm vydjv ky `ny yhvh `lhyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase