Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

30:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

30:2 bn-`dm hnb` v`mrt kh `mr `dny yhvh hylylv hh lyvm.

30:3 ky-qrvb yvm vqrvb yvm lyhvh yvm jnn jt gvym yhyh.

30:4 vb`h xrb bm&rym vhyth xlxlh bkvs bnpl xll bm&rym vlqxv hmvnh vnhr$v y$vdtyh.

30:5 kvs vpv+ vlvd vkl-hjrb vkvb vbny `r& hbryt `tm bxrb yplv.

30:6 kh `mr yhvh vnplv $mky m&rym vyrd g`vn jzh mmgdl $vnh bxrb yplv-bh n`m `dny yhvh.

30:7 vnsmv btvk `r&vt nsmvt vjryv btvk-jrym nxrbvt thyynh.

30:8 vydjv ky-`ny yhvh btty-`s bm&rym vnsbrv kl-jzryh.

30:9 byvm hhv` y&`v ml`kym mlpny b&ym lhxryd `t-kvs b+x vhyth xlxlh bhm byvm m&rym ky hnh b`h.

30:10 kh `mr `dny yhvh vhsbty `t-hmvn m&rym byd nbvkdr`&r mlk-bbl.

30:11 hv` vjmv `tv jry&y gvym mvb`ym lsxt h`r& vhryqv xrbvtm jl- m&rym vml`v `t-h`r& xll.

30:12 vntty y`rym xrbh vmkrty `t-h`r& byd-rjym vhsmty `r& vml`h byd-zrym `ny yhvh dbrty.

30:13 kh-`mr `dny yhvh vh`bdty glvlym vhsbty `lylym mnp vnsy` m`r&- m&rym l` yhyh-jvd vntty yr`h b`r& m&rym.

30:14 vhsmty `t-ptrv$ vntty `s b&jn vjsyty sp+ym bn`.

30:15 vspkty xmty jl-$yn mjvz m&rym vhkrty `t-hmvn n`.

30:16 vntty `s bm&rym xvl txyl $yn vn` thyh lhbqj vnp &ry yvmm.

30:17 bxvry `vn vpy-b$t bxrb yplv vhnh bsby tlknh.

30:18 vbtxpnx$ xsk hyvm bsbry-sm `t-m+vt m&rym vnsbt-bh g`vn jzh hy` jnn yk$nh vbnvtyh bsby tlknh.

30:19 vjsyty sp+ym bm&rym vydjv ky-`ny yhvh.

30:20 vyhy b`xt jsrh snh br`svn bsbjh lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

30:21 bn-`dm `t-zrvj prjh mlk-m&rym sbrty vhnh l`-xbsh ltt rp`vt lsvm xtvl lxbsh lxzqh ltps bxrb.

30:22 lkn kh-`mr `dny yhvh hnny `l-prjh mlk-m&rym vsbrty `t-zrjtyv `t-hxzqh v`t-hnsbrt vhplty `t-hxrb mydv.

30:23 vhp&vty `t-m&rym bgvym vzrytm b`r&vt.

30:24 vxzqty `t-zrjvt mlk bbl vntty `t-xrby bydv vsbrty `t-zrjvt prjh vn`q n`qvt xll lpnyv.

30:25 vhxzqty `t-zrjvt mlk bbl vzrjvt prjh tplnh vydjv ky-`ny yhvh btty xrby byd mlk-bbl vn+h `vth `l-`r& m&rym.

30:26 vhp&vty `t-m&rym bgvym vzryty `vtm b`r&vt vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase