Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

31:1 vyhy b`xt jsrh snh bslysy b`xd lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

31:2 bn-`dm `mr `l-prjh mlk-m&rym v`l-hmvnv `l-my dmyt bgdlk.

31:3 hnh `svr `rz blbnvn yph jnp vxrs m&l vgbh qvmh vbyn jbtym hyth &mrtv.

31:4 mym gdlvhv thvm rmmthv `t-nhrtyh hlk $bybvt m+jh v`t-tjltyh slxh `l kl-j&y hsdh.

31:5 jl-kn gbh` qmtv mkl j&y hsdh vtrbynh $rjptyv vt`rknh p`rtv mmym rbym bslxv.

31:6 b$jptyv qnnv kl-jvp hsmym vtxt p`rtyv yldv kl xyt hsdh vb&lv ysbv kl gvym rbym.

31:7 vyyp bgdlv b`rk dlyvtyv ky-hyh srsv `l-mym rbym.

31:8 `rzym l`-jmmhv bgn-`lhym brvsym l` dmv `l-$jptyv vjrmnym l`- hyv kp`rtyv kl-j& bgn-`lhym l`-dmh `lyv bypyv.

31:9 yph jsytyv brb dlyvtyv vyqn`hv kl-j&y-jdn `sr bgn h`lhym.

31:10 lkn kh `mr `dny yhvh yjn `sr gbht bqvmh vytn &mrtv `l-byn jbvtym vrm lbbv bgbhv.

31:11 v`tnhv byd `yl gvym jsv yjsh lv krsjv grsthv.

31:12 vykrthv zrym jry&y gvym vy+shv `l-hhrym vbkl-g`yvt nplv dlyvtyv vtsbrnh p`rtyv bkl `pyqy h`r& vyrdv m&lv kl-jmy h`r& vy+shv.

31:13 jl-mpltv ysknv kl-jvp hsmym v`l-p`rtyv hyv kl xyt hsdh.

31:14 lmjn `sr l`-ygbhv bqvmtm kl-j&y-mym vl`-ytnv `t-&mrtm `l-byn jbtym vl`-yjmdv `lyhm bgbhm kl-sty mym ky-klm ntnv lmvt `l-`r& txtyt btvk bny `dm `l-yvrdy bvr.

31:15 kh-`mr `dny yhvh byvm rdtv s`vlh h`blty k$ty jlyv `t-thvm v`mnj nhrvtyh vykl`v mym rbym v`qdr jlyv lbnvn vkl-j&y hsdh jlyv jlph.

31:16 mqvl mpltv hrjsty gvym bhvrdy `tv s`vlh `t-yvrdy bvr vynxmv b`r& txtyt kl-j&y-jdn mbxr v+vb-lbnvn kl-sty mym.

31:17 gm-hm `tv yrdv s`vlh `l-xlly-xrb vzrjv ysbv b&lv btvk gvym.

31:18 `l-my dmyt kkh bkbvd vbgdl bj&y-jdn vhvrdt `t-j&y-jdn `l-`r& txtyt btvk jrlym tskb `t-xlly-xrb hv` prjh vkl-hmvnh n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase