Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

32:1 vyhy bsty jsrh snh bsny-jsr xds b`xd lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

32:2 bn-`dm s` qynh jl-prjh mlk-m&rym v`mrt `lyv kpyr gvym ndmyt v`th ktnym bymym vtgx bnhrvtyk vtdlx-mym brglyk vtrp$ nhrvtm.

32:3 kh `mr `dny yhvh vprsty jlyk `t-rsty bqhl jmym rbym vhjlvk bxrmy.

32:4 vn+styk b`r& jl-pny hsdh `+ylk vhsknty jlyk kl-jvp hsmym vhsbjty mmk xyt kl-h`r&.

32:5 vntty `t-bsrk jl-hhrym vml`ty hg`yvt rmvtk.

32:6 vhsqyty `r& &ptk mdmk `l-hhrym v`pqym yml`vn mmk.

32:7 vk$yty bkbvtk smym vhqdrty `t-kkbyhm sms bjnn `k$nv vyrx l`- y`yr `vrv.

32:8 kl-m`vry `vr bsmym `qdyrm jlyk vntty xsk jl-`r&k n`m `dny yhvh.

32:9 vhkj$ty lb jmym rbym bhby`y sbrk bgvym jl-`r&vt `sr l`-ydjtm.

32:10 vhsmvty jlyk jmym rbym vmlkyhm ysjrv jlyk sjr bjvppy xrby jl- pnyhm vxrdv lrgjym `ys lnpsv byvm mpltk.

32:11 ky kh `mr `dny yhvh xrb mlk-bbl tbv`k.

32:12 bxrbvt gbvrym `pyl hmvnk jry&y gvym klm vsddv `t-g`vn m&rym vnsmd kl-hmvnh.

32:13 vh`bdty `t-kl-bhmth mjl mym rbym vl` tdlxm rgl-`dm jvd vpr$vt bhmh l` tdlxm.

32:14 `z `sqyj mymyhm vnhrvtm ksmn `vlyk n`m `dny yhvh.

32:15 btty `t-`r& m&rym smmh vnsmh `r& mml`h bhkvty `t-kl-yvsby bh vydjv ky-`ny yhvh.

32:16 qynh hy` vqvnnvh bnvt hgvym tqvnnh `vth jl-m&rym vjl-kl- hmvnh tqvnnh `vth n`m `dny yhvh.

32:17 vyhy bsty jsrh snh bxmsh jsr lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

32:18 bn-`dm nhh jl-hmvn m&rym vhvrdhv `vth vbnvt gvym `drm `l-`r& txtyvt `t-yvrdy bvr.

32:19 mmy njmt rdh vhskbh `t-jrlym.

32:20 btvk xlly-xrb yplv xrb ntnh mskv `vth vkl-hmvnyh.

32:21 ydbrv-lv `ly gbvrym mtvk s`vl `t-jzryv yrdv skbv hjrlym xlly- xrb.

32:22 sm `svr vkl-qhlh $bybvtyv qbrtyv klm xllym hnplym bxrb.

32:23 `sr ntnv qbrtyh byrkty-bvr vyhy qhlh $bybvt qbrth klm xllym nplym bxrb `sr-ntnv xtyt b`r& xyym.

32:24 sm jylm vkl-hmvnh $bybvt qbrth klm xllym hnplym bxrb `sr- yrdv jrlym `l-`r& txtyvt `sr ntnv xtytm b`r& xyym vys`v klmtm `t-yvrdy bvr.

32:25 btvk xllym ntnv mskb lh bkl-hmvnh $bybvtyv qbrth klm jrlym xlly-xrb ky-ntn xtytm b`r& xyym vys`v klmtm `t-yvrdy bvr btvk xllym ntn.

32:26 sm msk tbl vkl-hmvnh $bybvtyv qbrvtyh klm jrlym mxlly xrb ky- ntnv xtytm b`r& xyym.

32:27 vl` yskbv `t-gbvrym nplym mjrlym `sr yrdv-s`vl bkly-mlxmtm vytnv `t-xrbvtm txt r`syhm vthy jvntm jl-j&mvtm ky-xtyt gbvrym b`r& xyym.

32:28 v`th btvk jrlym tsbr vtskb `t-xlly-xrb.

32:29 smh `dvm mlkyh vkl-nsy`yh `sr-ntnv bgbvrtm `t-xlly-xrb hmh `t-jrlym yskbv v`t-yrdy bvr.

32:30 smh n$yky &pvn klm vkl-&dny `sr-yrdv `t-xllym bxtytm mgbvrtm bvsym vyskbv jrlym `t-xlly-xrb vys`v klmtm `t-yvrdy bvr.

32:31 `vtm yr`h prjh vnxm jl-kl-hmvnh xlly-xrb prjh vkl-xylv n`m `dny yhvh.

32:32 ky-ntty `t-xtytv b`r& xyym vhskb btvk jrlym `t-xlly-xrb prjh vkl-hmvnh n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase