Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

35:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

35:2 bn-`dm sym pnyk jl-hr sjyr vhnb` jlyv.

35:3 v`mrt lv kh `mr `dny yhvh hnny `lyk hr-sjyr vn+yty ydy jlyk vnttyk smmh vmsmh.

35:4 jryk xrbh `sym v`th smmh thyh vydjt ky-`ny yhvh.

35:5 yjn hyvt lk `ybt jvlm vtgr `t-bny-ysr`l jl-ydy-xrb bjt `ydm bjt jvn q&.

35:6 lkn xy-`ny n`m `dny yhvh ky-ldm `jsk vdm yrdpk `m-l` dm sn`t vdm yrdpk.

35:7 vntty `t-hr sjyr lsmmh vsmmh vhkrty mmnv jbr vsb.

35:8 vml`ty `t-hryv xllyv gbjvtyk vg`vtyk vkl-`pyqyk xlly-xrb yplv bhm.

35:9 smmvt jvlm `tnk vjryk l` tysbnh vydjtm ky-`ny yhvh.

35:10 yjn `mrk `t-sny hgvym v`t-sty h`r&vt ly thyynh vyrsnvh vyhvh sm hyh.

35:11 lkn xy-`ny n`m `dny yhvh vjsyty k`pk vkqn`tk `sr jsyth msn`tyk bm vnvdjty bm k`sr `sp+k.

35:12 vydjt ky-`ny yhvh smjty `t-kl-n`&vtyk `sr `mrt jl-hry ysr`l l`mr smmh lnv ntnv l`klh.

35:13 vtgdylv jly bpykm vhjtrtm jly dbrykm `ny smjty.

35:14 kh `mr `dny yhvh ksmx kl-h`r& smmh `jsh-lk.

35:15 ksmxtk lnxlt byt-ysr`l jl `sr-smmh kn `jsh-lk smmh thyh hr- sjyr vkl-`dvm klh vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase