Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

36:1 v`th bn-`dm hnb` `l-hry ysr`l v`mrt hry ysr`l smjv dbr-yhvh.

36:2 kh `mr `dny yhvh yjn `mr h`vyb jlykm h`x vbmvt jvlm lmvrsh hyth lnv.

36:3 lkn hnb` v`mrt kh `mr `dny yhvh yjn byjn smvt vs`p `tkm m$byb lhyvtkm mvrsh ls`ryt hgvym vtjlv jl-spt lsvn vdbt-jm.

36:4 lkn hry ysr`l smjv dbr-`dny yhvh kh-`mr `dny yhvh lhrym vlgbjvt l`pyqym vlg`yvt vlxrbvt hsmmvt vljrym hnjzbvt `sr hyv lbz vlljg ls`ryt hgvym `sr m$byb.

36:5 lkn kh-`mr `dny yhvh `m-l` b`s qn`ty dbrty jl-s`ryt hgvym vjl- `dvm kl` `sr ntnv-`t-`r&y lhm lmvrsh bsmxt kl-lbb bs`+ nps lmjn mgrsh lbz.

36:6 lkn hnb` jl-`dmt ysr`l v`mrt lhrym vlgbjvt l`pyqym vlg`yvt kh- `mr `dny yhvh hnny bqn`ty vbxmty dbrty yjn klmt gvym ns`tm.

36:7 lkn kh `mr `dny yhvh `ny ns`ty `t-ydy `m-l` hgvym `sr lkm m$byb hmh klmtm ys`v.

36:8 v`tm hry ysr`l jnpkm ttnv vprykm ts`v ljmy ysr`l ky qrbv lbv`.

36:9 ky hnny `lykm vpnyty `lykm vnjbdtm vnzrjtm.

36:10 vhrbyty jlykm `dm kl-byt ysr`l klh vnsbv hjrym vhxrbvt tbnynh.

36:11 vhrbyty jlykm `dm vbhmh vrbv vprv vhvsbty `tkm kqdmvtykm vh+bty mr`stykm vydjtm ky-`ny yhvh.

36:12 vhvlkty jlykm `dm `t-jmy ysr`l vyrsvk vhyyt lhm lnxlh vl`- tv$p jvd lsklm.

36:13 kh `mr `dny yhvh yjn `mrym lkm `klt `dm `ty vmsklt gvyk hyyt.

36:14 lkn `dm l`-t`kly jvd vgvyk l` tksly-jvd n`m `dny yhvh.

36:15 vl`-`smyj `lyk jvd klmt hgvym vxrpt jmym l` ts`y-jvd vgvyk l`-tksly jvd n`m `dny yhvh.

36:16 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

36:17 bn-`dm byt ysr`l ysbym jl-`dmtm vy+m`v `vth bdrkm vbjlylvtm k+m`t hndh hyth drkm lpny.

36:18 v`spk xmty jlyhm jl-hdm `sr-spkv jl-h`r& vbglvlyhm +m`vh.

36:19 v`py& `tm bgvym vyzrv b`r&vt kdrkm vkjlylvtm sp+tym.

36:20 vybv` `l-hgvym `sr-b`v sm vyxllv `t-sm qdsy b`mr lhm jm-yhvh `lh vm`r&v y&`v.

36:21 v`xml jl-sm qdsy `sr xllvhv byt ysr`l bgvym `sr-b`v smh.

36:22 lkn `mr lbyt-ysr`l kh `mr `dny yhvh l` lmjnkm `ny jsh byt ysr`l ky `m-lsm-qdsy `sr xlltm bgvym `sr-b`tm sm.

36:23 vqdsty `t-smy hgdvl hmxll bgvym `sr xlltm btvkm vydjv hgvym ky-`ny yhvh n`m `dny yhvh bhqdsy bkm ljynyhm.

36:24 vlqxty `tkm mn-hgvym vqb&ty `tkm mkl-h`r&vt vhb`ty `tkm `l- `dmtkm.

36:25 vzrqty jlykm mym +hvrym v+hrtm mkl +m`vtykm vmkl-glvlykm `+hr `tkm.

36:26 vntty lkm lb xds vrvx xdsh `tn bqrbkm vh$rty `t-lb h`bn mbsrkm vntty lkm lb bsr.

36:27 v`t-rvxy `tn bqrbkm vjsyty `t `sr-bxqy tlkv vmsp+y tsmrv vjsytm.

36:28 vysbtm b`r& `sr ntty l`btykm vhyytm ly ljm v`nky `hyh lkm l`lhym.

36:29 vhvsjty `tkm mkl +m`vtykm vqr`ty `l-hdgn vhrbyty `tv vl`-`tn jlykm rjb.

36:30 vhrbyty `t-pry hj& vtnvbt hsdh lmjn `sr l` tqxv jvd xrpt rjb bgvym.

36:31 vzkrtm `t-drkykm hrjym vmjllykm `sr l`-+vbym vnq+tm bpnykm jl jvntykm vjl tvjbvtykm.

36:32 l` lmjnkm `ny-jsh n`m `dny yhvh yvdj lkm bvsv vhklmv mdrkykm byt ysr`l.

36:33 kh `mr `dny yhvh byvm +hry `tkm mkl jvnvtykm vhvsbty `t- hjrym vnbnv hxrbvt.

36:34 vh`r& hnsmh tjbd txt `sr hyth smmh ljyny kl-jvbr.

36:35 v`mrv h`r& hlzv hnsmh hyth kgn-jdn vhjrym hxrbvt vhnsmvt vhnhr$vt b&vrvt ysbv.

36:36 vydjv hgvym `sr ys`rv $bybvtykm ky `ny yhvh bnyty hnhr$vt n+jty hnsmh `ny yhvh dbrty vjsyty.

36:37 kh `mr `dny yhvh jvd z`t `drs lbyt-ysr`l ljsvt lhm `rbh `tm k&`n `dm.

36:38 k&`n qdsym k&`n yrvslm bmvjdyh kn thyynh hjrym hxrbvt ml`vt &`n `dm vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase