Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

2:1 vhyh m$pr bny-ysr`l kxvl hym `sr l`-ymd vl` y$pr vhyh bmqvm `sr-y`mr lhm l`-jmy `tm y`mr lhm bny `l-xy.

2:2 vnqb&v bny-yhvdh vbny-ysr`l yxdv vsmv lhm r`s `xd vjlv mn- h`r& ky gdvl yvm yzrj`l.

2:3 `mrv l`xykm jmy vl`xvtykm rxmh.

2:4 rybv b`mkm rybv ky-hy` l` `sty v`nky l` `ysh vt$r znvnyh mpnyh vn`pvpyh mbyn sdyh.

2:5 pn-`psy+nh jrmh vh>yh kyvm hvldh vsmtyh kmdbr vsth k`r& &yh vhmtyh b&m`.

2:6 v`t-bnyh l` `rxm ky-bny znvnym hmh.

2:7 ky znth `mm hbysh hvrtm ky `mrh `lkh `xry m`hby ntny lxmy vmymy &mry vpsty smny vsqvyy.

2:8 lkn hnny-sk `t-drkk b$yrym vgdrty `t-gdrh vntybvtyh l` tm&`.

2:9 vrdph `t-m`hbyh vl`-tsyg `tm vbqstm vl` tm&` v`mrh `lkh v`svbh `l-`ysy hr`svn ky +vb ly `z mjth.

2:10 vhy` l` ydjh ky `nky ntty lh hdgn vhtyrvs vhy&hr vk$p hrbyty lh vzhb jsv lbjl.

2:11 lkn `svb vlqxty dgny bjtv vtyrvsy bmvjdv vh<y &mry vpsty lk$vt `t-jrvth.

2:12 vjth `glh `t-nblth ljyny m`hbyh v`ys l`-y&ylnh mydy.

2:13 vhsbty kl-msvsh xgh xdsh vsbth vkl mvjdh.

2:14 vhsmty gpnh vt`nth `sr `mrh `tnh hmh ly `sr ntnv-ly m`hby vsmtym lyjr v`kltm xyt hsdh.

2:15 vpqdty jlyh `t-ymy hbjlym `sr tq+yr lhm vtjd nzmh vxlyth vtlk `xry m`hbyh v`ty skxh n`m-yhvh.

2:16 lkn hnh `nky mptyh vhlktyh hmdbr vdbrty jl-lbh.

2:17 vntty lh `t-krmyh msm v`t-jmq jkvr lptx tqvh vjnth smh kymy njvryh vkyvm jlth m`r&-m&rym.

2:18 vhyh byvm-hhv` n`m-yhvh tqr`y `ysy vl`-tqr`y-ly jvd bjly.

2:19 vh$rty `t-smvt hbjlym mpyh vl`-yzkrv jvd bsmm.

2:20 vkrty lhm bryt byvm hhv` jm-xyt hsdh vjm-jvp hsmym vrms h`dmh vqst vxrb vmlxmh `sbvr mn-h`r& vhskbtym lb+x.

2:21 v`rstyk ly ljvlm v`rstyk ly b&dq vbmsp+ vbx$d vbrxmym.

2:22 v`rstyk ly b`mvnh vydjt `t-yhvh.

2:23 vhyh byvm hhv` `jnh n`m-yhvh `jnh `t-hsmym vhm yjnv `t-h`r&.

2:24 vh`r& tjnh `t-hdgn v`t-htyrvs v`t-hy&hr vhm yjnv `t-yzrj`l.

2:25 vzrjtyh ly b`r& vrxmty `t-l` rxmh v`mrty ll`-jmy jmy-`th vhv` y`mr `lhy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase