Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

9:1 `l-tsmx ysr`l `l-gyl kjmym ky znyt mjl `lhyk `hbt `tnn jl kl- grnvt dgn.

9:2 grn vyqb l` yrjm vtyrvs ykxs bh.

9:3 l` ysbv b`r& yhvh vsb `prym m&rym vb`svr +m` y`klv.

9:4 l`-y$kv lyhvh yyn vl` yjrbv-lv zbxyhm klxm `vnym lhm kl-`klyv y+m`v ky-lxmm lnpsm l` ybv` byt yhvh.

9:5 mh-tjsv lyvm mvjd vlyvm xg-yhvh.

9:6 ky-hnh hlkv msd m&rym tqb&m mp tqbrm mxmd lk$pm qmvs yyrsm xvx b`hlyhm.

9:7 b`v ymy hpqdh b`v ymy hslm ydjv ysr`l `vyl hnby` msgj `ys hrvx jl rb jvnk vrbh ms+mh.

9:8 &ph `prym jm-`lhy nby` px yqvs jl-kl-drkyv ms+mh bbyt `lhyv.

9:9 hjmyqv-sxtv kymy hgbjh yzkvr jvnm ypqvd x+`vtm.

9:10 kjnbym bmdbr m&`ty ysr`l kbkvrh bt`nh br`syth r`yty `bvtykm hmh b`v bjl-pjvr vynzrv lbst vyhyv sqv&ym k`hbm.

9:11 `prym kjvp ytjvpp kbvdm mldh vmb+n vmhryvn.

9:12 ky `m-ygdlv `t-bnyhm vskltym m`dm ky-gm-`vy lhm bsvry mhm.

9:13 `prym k`sr-r`yty l&vr stvlh bnvh v`prym lhv&y` `l-hrg bnyv.

9:14 tn-lhm yhvh mh-ttn tn-lhm rxm mskyl vsdym &mqym.

9:15 kl-rjtm bglgl ky-sm sn`tym jl rj mjllyhm mbyty `grsm l` `v$p `hbtm kl-sryhm $rrym.

9:16 hkh `prym srsm ybs pry bly-yjsvn gm ky yldvn vhmty mxmdy b+nm.

9:17 ym`$m `lhy ky l` smjv lv vyhyv nddym bgvym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase