Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

10:1 gpn bvqq ysr`l pry ysvh-lv krb lpryv hrbh lmzbxvt k+vb l`r&v hy+ybv m&bvt.

10:2 xlq lbm jth y`smv hv` yjrp mzbxvtm ysdd m&bvtm.

10:3 ky jth y`mrv `yn mlk lnv ky l` yr`nv `t-yhvh vhmlk mh-yjsh- lnv.

10:4 dbrv dbrym `lvt sv` krt bryt vprx kr`s msp+ jl tlmy sdy.

10:5 ljglvt byt `vn ygvrv skn smrvn ky-`bl jlyv jmv vkmryv jlyv ygylv jl-kbvdv ky-glh mmnv.

10:6 gm-`vtv l`svr yvbl mnxh lmlk yrb bsnh `prym yqx vybvs ysr`l mj&tv.

10:7 ndmh smrvn mlkh kq&p jl-pny-mym.

10:8 vnsmdv bmvt `vn x+`t ysr`l qv& vdrdr yjlh jl-mzbxvtm v`mrv lhrym k$vnv vlgbjvt nplv jlynv.

10:9 mymy hgbjh x+`t ysr`l sm jmdv l`-tsygm bgbjh mlxmh jl-bny jlvh.

10:10 b`vty v`$rm v`$pv jlyhm jmym b`$rm lsty jyntm.

10:11 v`prym jglh mlmdh `hbty ldvs v`ny jbrty jl-+vb &v`rh `rkyb `prym yxrvs yhvdh ysdd-lv yjqb.

10:12 zrjv lkm l&dqh q&rv lpy-x$d nyrv lkm nyr vjt ldrvs `t-yhvh jd-ybv` vyrh &dq lkm.

10:13 xrstm-rsj jvlth q&rtm `kltm pry-kxs ky-b+xt bdrkk brb gbvryk.

10:14 vq`m s`vn bjmk vkl-mb&ryk yvsd ksd slmn byt `rb`l byvm mlxmh `m jl-bnym r+sh.

10:15 kkh jsh lkm byt-`l mpny rjt rjtkm bsxr ndmh ndmh mlk ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase