Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

12:1 $bbny bkxs `prym vbmrmh byt ysr`l vyhvdh jd rd jm-`l vjm- qdvsym n`mn.

12:2 `prym rjh rvx vrdp qdym kl-hyvm kzb vsd yrbh vbryt jm-`svr ykrtv vsmn lm&rym yvbl.

12:3 vryb lyhvh jm-yhvdh vlpqd jl-yjqb kdrkyv kmjllyv ysyb lv.

12:4 bb+n jqb `t-`xyv vb`vnv srh `t-`lhym.

12:5 vysr `l-ml`k vykl bkh vytxnn-lv byt-`l ym&`nv vsm ydbr jmnv.

12:6 vyhvh `lhy h&b`vt yhvh zkrv.

12:7 v`th b`lhyk tsvb x$d vmsp+ smr vqvh `l-`lhyk tmyd.

12:8 knjn bydv m`zny mrmh ljsq `hb.

12:9 vy`mr `prym `k jsrty m&`ty `vn ly kl-ygyjy l` ym&`v-ly jvn `sr-x+`.

12:10 v`nky yhvh `lhyk m`r& m&rym jd `vsybk b`hlym kymy mvjd.

12:11 vdbrty jl-hnby`ym v`nky xzvn hrbyty vbyd hnby`ym `dmh.

12:12 `m-gljd `vn `k-sv` hyv bglgl svrym zbxv gm mzbxvtm kglym jl tlmy sdy.

12:13 vybrx yjqb sdh `rm vyjbd ysr`l b`sh vb`sh smr.

12:14 vbnby` hjlh yhvh `t-ysr`l mm&rym vbnby` nsmr.

12:15 hkjy$ `prym tmrvrym vdmyv jlyv y+vs vxrptv ysyb lv `dnyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase