Main Index: Hebrew Transliteration

 

Hosea 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

14:1 t`sm smrvn ky mrth b`lhyh bxrb yplv jllyhm yr+sv vhryvtyv ybqjv.

14:2 svbh ysr`l jd yhvh `lhyk ky kslt bjvnk.

14:3 qxv jmkm dbrym vsvbv `l-yhvh `mrv `lyv kl-ts` jvn vqx-+vb vnslmh prym sptynv.

14:4 `svr l` yvsyjnv jl-$v$ l` nrkb vl`-n`mr jvd `lhynv lmjsh ydynv `sr-bk yrxm ytvm.

14:5 `rp` msvbtm `hbm ndbh ky sb `py mmnv.

14:6 `hyh k+l lysr`l yprx ksvsnh vyk srsyv klbnvn.

14:7 ylkv ynqvtyv vyhy kzyt hvdv vryx lv klbnvn.

14:8 ysbv ysby b&lv yxyv dgn vyprxv kgpn zkrv kyyn lbnvn.

14:9 `prym mh-ly jvd lj&bym `ny jnyty v`svrnv `ny kbrvs rjnn mmny pryk nm&`.

14:10 my xkm vybn `lh nbvn vydjm ky-ysrym drky yhvh v&dqym ylkv bm vpsjym ykslv bm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase