Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joel 2

[1] [2] [3] [4]

2:1 tqjv svpr b&yvn vhryjv bhr qdsy yrgzv kl ysby h`r& ky-b` yvm- yhvh ky qrvb.

2:2 yvm xsk v`plh yvm jnn vjrpl ksxr prs jl-hhrym jm rb vj&vm kmhv l` nhyh mn-hjvlm v`xryv l` yv$p jd-sny dvr vdvr.

2:3 lpnyv `klh `s v`xryv tlh+ lhbh kgn-jdn h`r& lpnyv v`xryv mdbr smmh vgm-ply+h l`-hyth lv.

2:4 kmr`h $v$ym mr`hv vkprsym kn yrv&vn.

2:5 kqvl mrkbvt jl-r`sy hhrym yrqdvn kqvl lhb `s `klh qs kjm j&vm jrvk mlxmh.

2:6 mpnyv yxylv jmym kl-pnym qb&v p`rvr.

2:7 kgbvrym yr&vn k`nsy mlxmh yjlv xvmh v`ys bdrkyv ylkvn vl` yjb+vn `rxvtm.

2:8 v`ys `xyv l` ydxqvn gbr bm$ltv ylkvn vbjd hslx yplv l` yb&jv.

2:9 bjyr ysqv bxvmh yr&vn bbtym yjlv bjd hxlvnym yb`v kgnb.

2:10 lpnyv rgzh `r& rjsv smym sms vyrx qdrv vkvkbym `$pv nghm.

2:11 vyhvh ntn qvlv lpny xylv ky rb m`d mxnhv ky j&vm jsh dbrv ky- gdvl yvm-yhvh vnvr` m`d vmy ykylnv.

2:12 vgm-jth n`m-yhvh sbv jdy bkl-lbbkm vb&vm vbbky vbm$pd.

2:13 vqrjv lbbkm v`l-bgdykm vsvbv `l-yhvh `lhykm ky-xnvn vrxvm hv` `rk `pym vrb-x$d vnxm jl-hrjh.

2:14 my yvdj ysvb vnxm vhs`yr `xryv brkh mnxh vn$k lyhvh `lhykm.

2:15 tqjv svpr b&yvn qdsv-&vm qr`v j&rh.

2:16 `$pv-jm qdsv qhl qb&v zqnym `$pv jvllym vynqy sdym y&` xtn mxdrv vklh mxpth.

2:17 byn h`vlm vlmzbx ybkv hkhnym msrty yhvh vy`mrv xv$h yhvh jl- jmk v`l-ttn nxltk lxrph lmsl-bm gvym lmh y`mrv bjmym `yh `lhyhm.

2:18 vyqn` yhvh l`r&v vyxml jl-jmv.

2:19 vyjn yhvh vy`mr ljmv hnny slx lkm `t-hdgn vhtyrvs vhy&hr vsbjtm `tv vl`-`tn `tkm jvd xrph bgvym.

2:20 v`t-h&pvny `rxyq mjlykm vhdxtyv `l-`r& &yh vsmmh `t-pnyv `l- hym hqdmny v$pv `l-hym h`xrvn vjlh b`sv vtjl &xntv ky hgdyl ljsvt.

2:21 `l-tyr`y `dmh gyly vsmxy ky-hgdyl yhvh ljsvt.

2:22 `l-tyr`v bhmvt sdy ky ds`v n`vt mdbr ky-j& ns` pryv t`nh vgpn ntnv xylm.

2:23 vbny &yvn gylv vsmxv byhvh `lhykm ky-ntn lkm `t-hmvrh l&dqh vyvrd lkm gsm mvrh vmlqvs br`svn.

2:24 vml`v hgrnvt br vhsyqv hyqbym tyrvs vy&hr.

2:25 vslmty lkm `t-hsnym `sr `kl h`rbh hylq vhx$yl vhgzm xyly hgdvl `sr slxty bkm.

2:26 v`kltm `kvl vsbvj vhlltm `t-sm yhvh `lhykm `sr-jsh jmkm lhply` vl`-ybsv jmy ljvlm.

2:27 vydjtm ky bqrb ysr`l `ny v`ny yhvh `lhykm v`yn jvd vl`-ybsv jmy ljvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase