Main Index: Hebrew Transliteration

 

Amos 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

2:1 kh `mr yhvh jl-slsh psjy mv`b vjl-`rbjh l` `sybnv jl-srpv j&mvt mlk-`dvm lsyd.

2:2 vslxty-`s bmv`b v`klh `rmnvt hqryvt vmt bs`vn mv`b btrvjh bqvl svpr.

2:3 vhkrty svp+ mqrbh vkl-sryh `hrvg jmv `mr yhvh.

2:4 kh `mr yhvh jl-slsh psjy yhvdh vjl-`rbjh l` `sybnv jl-m`$m `t- tvrt yhvh vxqyv l` smrv vytjvm kzbyhm `sr-hlkv `bvtm `xryhm.

2:5 vslxty `s byhvdh v`klh `rmnvt yrvslm.

2:6 kh `mr yhvh jl-slsh psjy ysr`l vjl-`rbjh l` `sybnv jl-mkrm bk$p &dyq v`byvn bjbvr njlym.

2:7 hs`pym jl-jpr-`r& br`s dlym vdrk jnvym y+v v`ys v`byv ylkv `l- hnjrh lmjn xll `t-sm qdsy.

2:8 vjl-bgdym xblym y+v `&l kl-mzbx vyyn jnvsym ystv byt `lhyhm.

2:9 v`nky hsmdty `t-h`mry mpnyhm `sr kgbh `rzym gbhv vx$n hv` k`lvnym v`smyd pryv mmjl vsrsyv mtxt.

2:10 v`nky hjlyty `tkm m`r& m&rym v`vlk `tkm bmdbr `rbjym snh lrst `t-`r& h`mry.

2:11 v`qym mbnykm lnby`ym vmbxvrykm lnzrym h`p `yn-z`t bny ysr`l n`m-yhvh.

2:12 vtsqv `t-hnzrym yyn vjl-hnby`ym &vytm l`mr l` tnb`v.

2:13 hnh `nky mjyq txtykm k`sr tjyq hjglh hml`h lh jmyr.

2:14 v`bd mnv$ mql vxzq l`-y`m& kxv vgbvr l`-yml+ npsv.

2:15 vtps hqst l` yjmd vql brglyv l` yml+ vrkb h$v$ l` yml+ npsv.

2:16 v`my& lbv bgbvrym jrvm ynv$ byvm-hhv` n`m-yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase