Main Index: Hebrew Transliteration

 

Amos 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

3:1 smjv `t-hdbr hzh `sr dbr yhvh jlykm bny ysr`l jl kl-hmspxh `sr hjlyty m`r& m&rym l`mr.

3:2 rq `tkm ydjty mkl mspxvt h`dmh jl-kn `pqd jlykm `t kl- jvntykm.

3:3 hylkv snym yxdv blty `m-nvjdv.

3:4 hys`g `ryh byjr v+rp `yn lv hytn kpyr qvlv mmjntv blty `m- lkd.

3:5 htpl &pvr jl-px h`r& vmvqs `yn lh hyjlh-px mn-h`dmh vlkvd l` ylkvd.

3:6 `m-ytqj svpr bjyr vjm l` yxrdv `m-thyh rjh bjyr vyhvh l` jsh.

3:7 ky l` yjsh `dny yhvh dbr ky `m-glh $vdv `l-jbdyv hnby`ym.

3:8 `ryh s`g my l` yyr` `dny yhvh dbr my l` ynb`.

3:9 hsmyjv jl-`rmnvt b`sdvd vjl-`rmnvt b`r& m&rym v`mrv h`$pv jl- hry smrvn vr`v mhvmt rbvt btvkh vjsvqym bqrbh.

3:10 vl`-ydjv jsvt-nkxh n`m-yhvh h`v&rym xm$ vsd b`rmnvtyhm.

3:11 lkn kh `mr `dny yhvh &r v$byb h`r& vhvrd mmk jzk vnbzv `rmnvtyk.

3:12 kh `mr yhvh k`sr y&yl hrjh mpy h`ry sty krjym `v bdl-`zn kn yn&lv bny ysr`l hysbym bsmrvn bp`t m+h vbdmsq jrs.

3:13 smjv vhjydv bbyt yjqb n`m-`dny yhvh `lhy h&b`vt.

3:14 ky byvm pqdy psjy-ysr`l jlyv vpqdty jl-mzbxvt byt-`l vngdjv qrnvt hmzbx vnplv l`r&.

3:15 vhkyty byt-hxrp jl-byt hqy& v`bdv bty hsn v$pv btym rbym n`m- yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase