Main Index: Hebrew Transliteration

 

Amos 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

8:1 kh hr`ny `dny yhvh vhnh klvb qy&.

8:2 vy`mr mh-`th r`h jmv$ v`mr klvb qy& vy`mr yhvh `ly b` hq& `l- jmy ysr`l l`-`v$yp jvd jbvr lv.

8:3 vhylylv syrvt hykl byvm hhv` n`m `dny yhvh rb hpgr bkl-mqvm hslyk h$.

8:4 smjv-z`t hs`pym `byvn vlsbyt jnvy-`r&.

8:5 l`mr mty yjbr hxds vnsbyrh sbr vhsbt vnptxh-br lhq+yn `yph vlhgdyl sql vljvt m`zny mrmh.

8:6 lqnvt bk$p dlym v`byvn bjbvr njlym vmpl br nsbyr.

8:7 nsbj yhvh bg`vn yjqb `m-`skx ln&x kl-mjsyhm.

8:8 hjl z`t l`-trgz h`r& v`bl kl-yvsb bh vjlth k`r klh vngrsh vnsqh ky`vr m&rym.

8:9 vhyh byvm hhv` n`m `dny yhvh vhb`ty hsms b&hrym vhxskty l`r& byvm `vr.

8:10 vhpkty xgykm l`bl vkl-syrykm lqynh vhjlyty jl-kl-mtnym sq vjl-kl-r`s qrxh vsmtyh k`bl yxyd v`xryth kyvm mr.

8:11 hnh ymym b`ym n`m `dny yhvh vhslxty rjb b`r& l`-rjb llxm vl`- &m` lmym ky `m-lsmj `t dbry yhvh.

8:12 vnjv mym jd-ym vm&pvn vjd-mzrx ysv++v lbqs `t-dbr-yhvh vl` ym&`v.

8:13 byvm hhv` ttjlpnh hbtvlt hypvt vhbxvrym b&m`.

8:14 hnsbjym b`smt smrvn v`mrv xy `lhyk dn vxy drk b`r-sbj vnplv vl`-yqvmv jvd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase