Main Index: Hebrew Transliteration

 

Obadiah 1

[1]

1:1 xzvn jbdyh kh-`mr `dny yhvh l`dvm smvjh smjnv m`t yhvh v&yr bgvym slx qvmv vnqvmh jlyh lmlxmh.

1:2 hnh q+n nttyk bgvym bzvy `th m`d.

1:3 zdvn lbk hsy`k skny bxgvy-$lj mrvm sbtv `mr blbv my yvrdny `r&.

1:4 `m-tgbyh knsr v`m-byn kvkbym sym qnk msm `vrydk n`m-yhvh.

1:5 `m-gnbym b`v-lk `m-svddy lylh `yk ndmyth hlv` ygnbv dym `m- b&rym b`v lk hlv` ys`yrv jllvt.

1:6 `yk nxpsv jsv nbjv m&pnyv.

1:7 jd-hgbvl slxvk kl `nsy brytk hsy`vk yklv lk `nsy slmk lxmk ysymv mzvr txtyk `yn tbvnh bv.

1:8 hlv` byvm hhv` n`m yhvh vh`bdty xkmym m`dvm vtbvnh mhr jsv.

1:9 vxtv gbvryk tymn lmjn ykrt-`ys mhr jsv mq+l.

1:10 mxm$ `xyk yjqb tk$k bvsh vnkrt ljvlm.

1:11 byvm jmdk mngd byvm sbvt zrym xylv vnkrym b`v sjrv vjl- yrvslm ydv gvrl gm-`th k`xd mhm.

1:12 v`l-tr` byvm-`xyk byvm nkrv v`l-tsmx lbny-yhvdh byvm `bdm v`l-tgdl pyk byvm &rh.

1:13 `l-tbv` bsjr-jmy byvm `ydm `l-tr` gm-`th brjtv byvm `ydv v`l- tslxnh bxylv byvm `ydv.

1:14 v`l-tjmd jl-hprq lhkryt `t-ply+yv v`l-t$gr srydyv byvm &rh.

1:15 ky-qrvb yvm-yhvh jl-kl-hgvym k`sr jsyt yjsh lk gmlk ysvb br`sk.

1:16 ky k`sr stytm jl-hr qdsy ystv kl-hgvym tmyd vstv vljv vhyv klv` hyv.

1:17 vbhr &yvn thyh ply+h vhyh qds vyrsv byt yjqb `t mvrsyhm.

1:18 vhyh byt-yjqb `s vbyt yv$p lhbh vbyt jsv lqs vdlqv bhm v`klvm vl`-yhyh sryd lbyt jsv ky yhvh dbr.

1:19 vyrsv hngb `t-hr jsv vhsplh `t-plstym vyrsv `t-sdh `prym v`t sdh smrvn vbnymn `t-hgljd.

1:20 vglt hxl-hzh lbny ysr`l `sr-knjnym jd-&rpt vglt yrvslm `sr b$prd yrsv `t jry hngb.

1:21 vjlv mvsjym bhr &yvn lsp+ `t-hr jsv vhyth lyhvh hmlvkh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase