Main Index: Hebrew Transliteration

 

Micah 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

4:1 vhyh b`xryt hymym yhyh hr byt-yhvh nkvn br`s hhrym vns` hv` mgbjvt vnhrv jlyv jmym.

4:2 vhlkv gvym rbym v`mrv lkv vnjlh `l-hr-yhvh v`l-byt `lhy yjqb vyvrnv mdrkyv vnlkh b`rxtyv ky m&yvn t&` tvrh vdbr-yhvh myrvslm.

4:3 vsp+ byn jmym rbym vhvkyx lgvym j&mym jd-rxvq vkttv xrbtyhm l`tym vxnyttyhm lmzmrvt l`-ys`v gvy `l-gvy xrb vl`-ylmdvn jvd mlxmh.

4:4 vysbv `ys txt gpnv vtxt t`ntv v`yn mxryd ky-py yhvh &b`vt dbr.

4:5 ky kl-hjmym ylkv `ys bsm `lhyv v`nxnv nlk bsm-yhvh `lhynv ljvlm vjd.

4:6 byvm hhv` n`m-yhvh `$ph h&ljh vhndxh `qb&h v`sr hrjty.

4:7 vsmty `t-h&ljh ls`ryt vhnhl`h lgvy j&vm vmlk yhvh jlyhm bhr &yvn mjth vjd-jvlm.

4:8 v`th mgdl-jdr jpl bt-&yvn jdyk t`th vb`h hmmslh hr`snh mmlkt lbt-yrvslm.

4:9 jth lmh tryjy rj hmlk `yn-bk `m-yvj&k `bd ky-hxzyqk xyl kyvldh.

4:10 xvly vgxy bt-&yvn kyvldh ky-jth t&`y mqryh vsknt bsdh vb`t jd-bbl sm tn&ly sm yg`lk yhvh mkp `ybyk.

4:11 vjth n`$pv jlyk gvym rbym h`mrym txnp vtxz b&yvn jynynv.

4:12 vhmh l` ydjv mxsbvt yhvh vl` hbynv j&tv ky qb&m kjmyr grnh.

4:13 qvmy vdvsy bt-&yvn ky-qrnk `sym brzl vpr$tyk `sym nxvsh vhdqvt jmym rbym vhxrmty lyhvh b&jm vxylm l`dvn kl-h`r&.

4:14 jth ttgddy bt-gdvd m&vr sm jlynv bsb+ ykv jl-hlxy `t sp+ ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase