Main Index: Hebrew Transliteration

 

Micah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

7:1 `lly ly ky hyyty k`$py-qy& kjllt b&yr `yn-`skvl l`kvl bkvrh `vth npsy.

7:2 `bd x$yd mn-h`r& vysr b`dm `yn klm ldmym y`rbv `ys `t-`xyhv y&vdv xrm.

7:3 jl-hrj kpym lhy+yb hsr s`l vhsp+ bslvm vhgdvl dbr hvt npsv hv` vyjbtvh.

7:4 +vbm kxdq ysr mm$vkh yvm m&pyk pqdtk b`h jth thyh mbvktm.

7:5 `l-t`mynv brj `l-tb+xv b`lvp mskbt xyqk smr ptxy-pyk.

7:6 ky-bn mnbl `b bt qmh b`mh klh bxmth `yby `ys `nsy bytv.

7:7 v`ny byhvh `&ph `vxylh l`lhy ysjy ysmjny `lhy.

7:8 `l-tsmxy `ybty ly ky nplty qmty ky-`sb bxsk yhvh `vr ly.

7:9 zjp yhvh `s` ky x+`ty lv jd `sr yryb ryby vjsh msp+y yv&y`ny l`vr `r`h b&dqtv.

7:10 vtr` `ybty vtk$h bvsh h`mrh `ly `yv yhvh `lhyk jyny tr`ynh bh jth thyh lmrm$ k+y+ xv&vt.

7:11 yvm lbnvt gdryk yvm hhv` yrxq-xq.

7:12 yvm hv` vjdyk ybv` lmny `svr vjry m&vr vlmny m&vr vjd-nhr vym mym vhr hhr.

7:13 vhyth h`r& lsmmh jl-ysbyh mpry mjllyhm.

7:14 rjh jmk bsb+k &`n nxltk skny lbdd yjr btvk krml yrjv bsn vgljd kymy jvlm.

7:15 kymy &`tk m`r& m&rym `r`nv npl`vt.

7:16 yr`v gvym vybsv mkl gbvrtm ysymv yd jl-ph `znyhm txrsnh.

7:17 ylxkv jpr knxs kzxly `r& yrgzv mm$grtyhm `l-yhvh `lhynv ypxdv vyr`v mmk.

7:18 my-`l kmvk ns` jvn vjbr jl-psj ls`ryt nxltv l`-hxzyq ljd `pv ky-xp& x$d hv`.

7:19 ysvb yrxmnv ykbs jvntynv vtslyk bm&lvt ym kl-x+`vtm.

7:20 ttn `mt lyjqb x$d l`brhm `sr-nsbjt l`btynv mymy qdm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase