Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nahum 2

[1] [2] [3]

2:1 hnh jl-hhrym rgly mbsr msmyj slvm xgy yhvdh xgyk slmy ndryk ky l` yv$yp jvd ljbvr-bk blyjl klh nkrt.

2:2 jlh mpy& jl-pnyk n&vr m&rh &ph-drk xzq mtnym `m& kx m`d.

2:3 ky sb yhvh `t-g`vn yjqb kg`vn ysr`l ky bqqvm bqqym vzmryhm sxtv.

2:4 mgn gbryhv m`dm `nsy-xyl mtljym b`s-pldvt hrkb byvm hkynv vhbrsym hrjlv.

2:5 bxv&vt ythvllv hrkb ystqsqvn brxbvt mr`yhn klpydm kbrqym yrv&&v.

2:6 yzkr `dyryv ykslv bhlkvtm ymhrv xvmth vhkn h$kk.

2:7 sjry hnhrvt nptxv vhhykl nmvg.

2:8 vh&b glth hjlth v`mhtyh mnhgvt kqvl yvnym mtppt jl-lbbhn.

2:9 vnynvh kbrkt-mym mymy hy` vhmh n$ym jmdv jmdv v`yn mpnh.

2:10 bzv k$p bzv zhb v`yn q&h ltkvnh kbd mkl kly xmdh.

2:11 bvqh vmbvqh vmblqh vlb nm$ vpq brkym vxlxlh bkl-mtnym vpny klm qb&v p`rvr.

2:12 `yh mjvn `ryvt vmrjh hv` lkprym `sr hlk `ryh lby` sm gvr `ryh v`yn mxryd.

2:13 `ryh +rp bdy grvtyv vmxnq llb`tyv vyml`-+rp xryv vmjntyv +rph.

2:14 hnny `lyk n`m yhvh &b`vt vhbjrty bjsn rkbh vkpyryk t`kl xrb vhkrty m`r& +rpk vl`-ysmj jvd qvl ml`kkh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase