Main Index: Hebrew Transliteration

 

Habakkuk 3

[1] [2] [3]

3:1 tplh lxbqvq hnby` jl sgynvt.

3:2 yhvh smjty smjk yr`ty yhvh pjlk bqrb snym xyyhv bqrb snym tvdyj brgz rxm tzkvr.

3:3 `lvh mtymn ybv` vqdvs mhr-p`rn $lh k$h smym hvdv vthltv ml`h h`r&.

3:4 vngh k`vr thyh qrnym mydv lv vsm xbyvn jzh.

3:5 lpnyv ylk dbr vy&` rsp lrglyv.

3:6 jmd vymdd `r& r`h vytr gvym vytp&&v hrry-jd sxv gbjvt jvlm hlykvt jvlm lv.

3:7 txt `vn r`yty `hly kvsn yrgzvn yryjvt `r& mdyn.

3:8 hbnhrym xrh yhvh `m bnhrym `pk `m-bym jbrtk ky trkb jl-$v$yk mrkbtyk ysvjh.

3:9 jryh tjvr qstk sbjvt m+vt `mr $lh nhrvt tbqj-`r&.

3:10 r`vk yxylv hrym zrm mym jbr ntn thvm qvlv rvm ydyhv ns`.

3:11 sms yrx jmd zblh l`vr x&yk yhlkv lngh brq xnytk.

3:12 bzjm t&jd-`r& b`p tdvs gvym.

3:13 y&`t lysj jmk lysj `t-msyxk mx&t r`s mbyt rsj jrvt y$vd jd- &v`r $lh.

3:14 nqbt bm+yv r`s przv y$jrv lhpy&ny jly&tm kmv-l`kl jny bm$tr.

3:15 drkt bym $v$yk xmr mym rbym.

3:16 smjty vtrgz b+ny lqvl &llv spty ybv` rqb bj&my vtxty `rgz `sr `nvx lyvm &rh ljlvt ljm ygvdnv.

3:17 ky-t`nh l`-tprx v`yn ybvl bgpnym kxs mjsh-zyt vsdmvt l`-jsh `kl gzr mmklh &`n v`yn bqr brptym.

3:18 v`ny byhvh `jlvzh `gylh b`lhy ysjy.

3:19 yhvh `dny xyly vysm rgly k`ylvt vjl bmvty ydrkny lmn&x bngynvty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase