Main Index: Hebrew Transliteration

 

Haggai 2

[1] [2]

2:1 bsbyjy bjsrym v`xd lxds hyh dbr-yhvh byd-xgy hnby` l`mr.

2:2 `mr-n` `l-zrbbl bn-slty`l pxt yhvdh v`l-yhvsj bn-yhv&dq hkhn hgdvl v`l-s`ryt hjm l`mr.

2:3 my bkm hns`r `sr r`h `t-hbyt hzh bkbvdv hr`svn vmh `tm r`ym `tv jth hlv` kmhv k`yn bjynykm.

2:4 vjth xzq zrbbl n`m-yhvh vxzq yhvsj bn-yhv&dq hkhn hgdvl vxzq kl-jm h`r& n`m-yhvh vjsv ky-`ny `tkm n`m yhvh &b`vt.

2:5 `t-hdbr `sr-krty `tkm b&`tkm mm&rym vrvxy jmdt btvkkm `l- tyr`v.

2:6 ky kh `mr yhvh &b`vt jvd `xt mj+ hy` v`ny mrjys `t-hsmym v`t- h`r& v`t-hym v`t-hxrbh.

2:7 vhrjsty `t-kl-hgvym vb`v xmdt kl-hgvym vml`ty `t-hbyt hzh kbvd `mr yhvh &b`vt.

2:8 ly hk$p vly hzhb n`m yhvh &b`vt.

2:9 gdvl yhyh kbvd hbyt hzh h`xrvn mn-hr`svn `mr yhvh &b`vt vbmqvm hzh `tn slvm n`m yhvh &b`vt.

2:10 bjsrym v`rbjh ltsyjy bsnt stym ldryvs hyh dbr-yhvh `l-xgy hnby` l`mr.

2:11 kh `mr yhvh &b`vt s`l-n` `t-hkhnym tvrh l`mr.

2:12 hn ys`-`ys bsr-qds bknp bgdv vngj bknpv `l-hlxm v`l-hnzyd v`l-hyyn v`l-smn v`l-kl-m`kl hyqds vyjnv hkhnym vy`mrv l`.

2:13 vy`mr xgy `m-ygj +m`-nps bkl-`lh hy+m` vyjnv hkhnym vy`mrv y+m`.

2:14 vyjn xgy vy`mr kn hjm-hzh vkn-hgvy hzh lpny n`m-yhvh vkn kl- mjsh ydyhm v`sr yqrybv sm +m` hv`.

2:15 vjth symv-n` lbbkm mn-hyvm hzh vmjlh m+rm svm-`bn `l-`bn bhykl yhvh.

2:16 mhyvtm b` `l-jrmt jsrym vhyth jsrh b` `l-hyqb lxsp xmsym pvrh vhyth jsrym.

2:17 hkyty `tkm bsdpvn vbyrqvn vbbrd `t kl-mjsh ydykm v`yn-`tkm `ly n`m-yhvh.

2:18 symv-n` lbbkm mn-hyvm hzh vmjlh myvm jsrym v`rbjh ltsyjy lmn- hyvm `sr-y$d hykl-yhvh symv lbbkm.

2:19 hjvd hzrj bmgvrh vjd-hgpn vht`nh vhrmvn vj& hzyt l` ns` mn- hyvm hzh `brk.

2:20 vyhy dbr-yhvh snyt `l-xgy bjsrym v`rbjh lxds l`mr.

2:21 `mr `l-zrbbl pxt-yhvdh l`mr `ny mrjys `t-hsmym v`t-h`r&.

2:22 vhpkty k$` mmlkvt vhsmdty xzq mmlkvt hgvym vhpkty mrkbh vrkbyh vyrdv $v$ym vrkbyhm `ys bxrb `xyv.

2:23 byvm hhv` n`m-yhvh &b`vt `qxk zrbbl bn-s`lty`l jbdy n`m-yhvh vsmtyk kxvtm ky-bk bxrty n`m yhvh &b`vt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase