Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

3:1 vyr`ny `t-yhvsj hkhn hgdvl jmd lpny ml`k yhvh vhs+n jmd jl- ymynv ls+nv.

3:2 vy`mr yhvh `l-hs+n ygjr yhvh bk hs+n vygjr yhvh bk hbxr byrvslm hlv` zh `vd m&l m`s.

3:3 vyhvsj hyh lbs bgdym &v`ym vjmd lpny hml`k.

3:4 vyjn vy`mr `l-hjmdym lpnyv l`mr h$yrv hbgdym h&`ym mjlyv vy`mr `lyv r`h hjbrty mjlyk jvnk vhlbs `tk mxl&vt.

3:5 v`mr ysymv &nyp +hvr jl-r`sv vysymv h&nyp h+hvr jl-r`sv vylbshv bgdym vml`k yhvh jmd.

3:6 vyjd ml`k yhvh byhvsj l`mr.

3:7 kh-`mr yhvh &b`vt `m-bdrky tlk v`m `t-msmrty tsmr vgm-`th tdyn `t-byty vgm tsmr `t-x&ry vntty lk mhlkym byn hjmdym h`lh.

3:8 smj-n` yhvsj hkhn hgdvl `th vrjyk hysbym lpnyk ky-`nsy mvpt hmh ky-hnny mby` `t-jbdy &mx.

3:9 ky hnh h`bn `sr ntty lpny yhvsj jl-`bn `xt sbjh jynym hnny mptx ptxh n`m yhvh &b`vt vmsty `t-jvn h`r&-hhy` byvm `xd.

3:10 byvm hhv` n`m yhvh &b`vt tqr`v `ys lrjhv `l-txt gpn v`l-txt t`nh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase