Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

6:1 v`sb v`s` jyny v`r`h vhnh `rbj mrkbvt y&`vt mbyn sny hhrym vhhrym hry nxst.

6:2 bmrkbh hr`snh $v$ym `dmym vbmrkbh hsnyt $v$ym sxrym.

6:3 vbmrkbh hslsyt $v$ym lbnym vbmrkbh hrbjyt $v$ym brdym `m&ym.

6:4 v`jn v`mr `l-hml`k hdbr by mh-`lh `dny.

6:5 vyjn hml`k vy`mr `ly `lh `rbj rxvt hsmym yv&`vt mhty&b jl- `dvn kl-h`r&.

6:6 `sr-bh h$v$ym hsxrym y&`ym `l-`r& &pvn vhlbnym y&`v `l-`xryhm vhbrdym y&`v `l-`r& htymn.

6:7 vh`m&ym y&`v vybqsv llkt lhthlk b`r& vy`mr lkv hthlkv b`r& vtthlknh b`r&.

6:8 vyzjq `ty vydbr `ly l`mr r`h hyv&`ym `l-`r& &pvn hnyxv `t- rvxy b`r& &pvn.

6:9 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

6:10 lqvx m`t hgvlh mxldy vm`t +vbyh vm`t ydjyh vb`t `th byvm hhv` vb`t byt y`syh bn-&pnyh `sr-b`v mbbl.

6:11 vlqxt k$p-vzhb vjsyt j+rvt vsmt br`s yhvsj bn-yhv&dq hkhn hgdvl.

6:12 v`mrt `lyv l`mr kh `mr yhvh &b`vt l`mr hnh-`ys &mx smv vmtxtyv y&mx vbnh `t-hykl yhvh.

6:13 vhv` ybnh `t-hykl yhvh vhv`-ys` hvd vysb vmsl jl-k$`v vhyh khn jl-k$`v vj&t slvm thyh byn snyhm.

6:14 vhj+rt thyh lxlm vl+vbyh vlydjyh vlxn bn-&pnyh lzkrvn bhykl yhvh.

6:15 vrxvqym yb`v vbnv bhykl yhvh vydjtm ky-yhvh &b`vt slxny `lykm vhyh `m-smvj tsmjvn bqvl yhvh `lhykm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase