Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

8:1 vyhy dbr-yhvh &b`vt l`mr.

8:2 kh `mr yhvh &b`vt qn`ty l&yvn qn`h gdvlh vxmh gdvlh qn`ty lh.

8:3 kh `mr yhvh sbty `l-&yvn vsknty btvk yrvslm vnqr`h yrvslm jyr- h`mt vhr-yhvh &b`vt hr hqds.

8:4 kh `mr yhvh &b`vt jd ysbv zqnym vzqnvt brxbvt yrvslm v`ys msjntv bydv mrb ymym.

8:5 vrxbvt hjyr yml`v yldym vyldvt msxqym brxbtyh.

8:6 kh `mr yhvh &b`vt ky ypl` bjyny s`ryt hjm hzh bymym hhm gm- bjyny ypl` n`m yhvh &b`vt.

8:7 kh `mr yhvh &b`vt hnny mvsyj `t-jmy m`r& mzrx vm`r& mbv` hsms.

8:8 vhb`ty `tm vsknv btvk yrvslm vhyv-ly ljm v`ny `hyh lhm l`lhym b`mt vb&dqh.

8:9 kh-`mr yhvh &b`vt txzqnh ydykm hsmjym bymym h`lh `t hdbrym h`lh mpy hnby`ym `sr byvm y$d byt-yhvh &b`vt hhykl lhbnvt.

8:10 ky lpny hymym hhm skr h`dm l` nhyh vskr hbhmh `ynnh vlyv&` vlb` `yn-slvm mn-h&r v`slx `t-kl-h`dm `ys brjhv.

8:11 vjth l` kymym hr`snym `ny ls`ryt hjm hzh n`m yhvh &b`vt.

8:12 ky-zrj hslvm hgpn ttn pryh vh`r& ttn `t-ybvlh vhsmym ytnv +lm vhnxlty `t-s`ryt hjm hzh `t-kl-`lh.

8:13 vhyh k`sr hyytm qllh bgvym byt yhvdh vbyt ysr`l kn `vsyj `tkm vhyytm brkh `l-tyr`v txzqnh ydykm.

8:14 ky kh `mr yhvh &b`vt k`sr zmmty lhrj lkm bhq&yp `btykm `ty `mr yhvh &b`vt vl` nxmty.

8:15 kn sbty zmmty bymym h`lh lhy+yb `t-yrvslm v`t-byt yhvdh `l- tyr`v.

8:16 `lh hdbrym `sr tjsv dbrv `mt `ys `t-rjhv `mt vmsp+ slvm sp+v bsjrykm.

8:17 v`ys `t-rjt rjhv `l-txsbv blbbkm vsbjt sqr `l-t`hbv ky `t-kl- `lh `sr sn`ty n`m-yhvh.

8:18 vyhy dbr-yhvh &b`vt `ly l`mr.

8:19 kh-`mr yhvh &b`vt &vm hrbyjy v&vm hxmysy v&vm hsbyjy v&vm hjsyry yhyh lbyt-yhvdh lssvn vlsmxh vlmjdym +vbym vh`mt vhslvm `hbv.

8:20 kh `mr yhvh &b`vt jd `sr yb`v jmym vysby jrym rbvt.

8:21 vhlkv ysby `xt `l-`xt l`mr nlkh hlvk lxlvt `t-pny yhvh vlbqs `t-yhvh &b`vt `lkh gm-`ny.

8:22 vb`v jmym rbym vgvym j&vmym lbqs `t-yhvh &b`vt byrvslm vlxlvt `t-pny yhvh.

8:23 kh `mr yhvh &b`vt bymym hhmh `sr yxzyqv jsrh `nsym mkl lsnvt hgvym vhxzyqv bknp `ys yhvdy l`mr nlkh jmkm ky smjnv `lhym jmkm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase