Main Index: Hebrew Transliteration

 

Zechariah 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

13:1 byvm hhv` yhyh mqvr nptx lbyt dvyd vlysby yrvslm lx+`t vlndh.

13:2 vhyh byvm hhv` n`m yhvh &b`vt `kryt `t-smvt hj&bym mn-h`r& vl` yzkrv jvd vgm `t-hnby`ym v`t-rvx h+m`h `jbyr mn-h`r&.

13:3 vhyh ky-ynb` `ys jvd v`mrv `lyv `byv v`mv yldyv l` txyh ky sqr dbrt bsm yhvh vdqrhv `byhv v`mv yldyv bhnb`v.

13:4 vhyh byvm hhv` ybsv hnby`ym `ys mxzynv bhnb`tv vl` ylbsv `drt sjr lmjn kxs.

13:5 v`mr l` nby` `nky `ys-jbd `dmh `nky ky `dm hqnny mnjvry.

13:6 v`mr `lyv mh hmkvt h`lh byn ydyk v`mr `sr hkyty byt m`hby.

13:7 xrb jvry jl-rjy vjl-gbr jmyty n`m yhvh &b`vt hk `t-hrjh vtpv&yn h&`n vhsbty ydy jl-h&jrym.

13:8 vhyh bkl-h`r& n`m-yhvh py-snym bh ykrtv ygvjv vhslsyt yvtr bh.

13:9 vhb`ty `t-hslsyt b`s v&rptym k&rp `t-hk$p vbxntym kbxn `t- hzhb hv` yqr` bsmy v`ny `jnh `tv `mrty jmy hv` vhv` y`mr yhvh `lhy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase