Main Index: Hebrew Transliteration

 

Malachi 2

[1] [2] [3]

2:1 vjth `lykm hm&vh hz`t hkhnym.

2:2 `m-l` tsmjv v`m-l` tsymv jl-lb ltt kbvd lsmy `mr yhvh &b`vt vslxty bkm `t-hm`rh v`rvty `t-brkvtykm vgm `rvtyh ky `ynkm smym jl-lb.

2:3 hnny gjr lkm `t-hzrj vzryty prs jl-pnykm prs xgykm vns` `tkm `lyv.

2:4 vydjtm ky slxty `lykm `t hm&vh hz`t lhyvt bryty `t-lvy `mr yhvh &b`vt.

2:5 bryty hyth `tv hxyym vhslvm v`tnm-lv mvr` vyyr`ny vmpny smy nxt hv`.

2:6 tvrt `mt hyth bpyhv vjvlh l`-nm&` bsptyv bslvm vbmysvr hlk `ty vrbym hsyb mjvn.

2:7 ky-spty khn ysmrv-djt vtvrh ybqsv mpyhv ky ml`k yhvh-&b`vt hv`.

2:8 v`tm $rtm mn-hdrk hksltm rbym btvrh sxtm bryt hlvy `mr yhvh &b`vt.

2:9 vgm-`ny ntty `tkm nbzym vsplym lkl-hjm kpy `sr `ynkm smrym `t- drky vns`ym pnym btvrh.

2:10 hlv` `b `xd lklnv hlv` `l `xd br`nv mdvj nbgd `ys b`xyv lxll bryt `btynv.

2:11 bgdh yhvdh vtvjbh njsth bysr`l vbyrvslm ky xll yhvdh qds yhvh `sr `hb vbjl bt-`l nkr.

2:12 ykrt yhvh l`ys `sr yjsnh jr vjnh m`hly yjqb vmgys mnxh lyhvh &b`vt.

2:13 vz`t snyt tjsv k$vt dmjh `t-mzbx yhvh bky v`nqh m`yn jvd pnvt `l-hmnxh vlqxt r&vn mydkm.

2:14 v`mrtm jl-mh jl ky-yhvh hjyd bynk vbyn `st njvryk `sr `th bgdth bh vhy` xbrtk v`st brytk.

2:15 vl`-`xd jsh vs`r rvx lv vmh h`xd mbqs zrj `lhym vnsmrtm brvxkm vb`st njvryk `l-ybgd.

2:16 ky-sn` slx `mr yhvh `lhy ysr`l vk$h xm$ jl-lbvsv `mr yhvh &b`vt vnsmrtm brvxkm vl` tbgdv.

2:17 hvgjtm yhvh bdbrykm v`mrtm bmh hvgjnv b`mrkm kl-jsh rj +vb bjyny yhvh vbhm hv` xp& `v `yh `lhy hmsp+.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase