Main Index: Hebrew Transliteration

 

Malachi 3

[1] [2] [3]

3:1 hnny slx ml`ky vpnh-drk lpny vpt`m ybv` `l-hyklv h`dvn `sr- `tm mbqsym vml`k hbryt `sr-`tm xp&ym hnh-b` `mr yhvh &b`vt.

3:2 vmy mklkl `t-yvm bv`v vmy hjmd bhr`vtv ky-hv` k`s m&rp vkbryt mkb$ym.

3:3 vysb m&rp vm+hr k$p v+hr `t-bny-lvy vzqq `tm kzhb vkk$p vhyv lyhvh mgysy mnxh b&dqh.

3:4 vjrbh lyhvh mnxt yhvdh vyrvslm kymy jvlm vksnym qdmnyvt.

3:5 vqrbty `lykm lmsp+ vhyyty jd mmhr bmkspym vbmn`pym vbnsbjym lsqr vbjsqy skr-skyr `lmnh vytvm vm+y-gr vl` yr`vny `mr yhvh &b`vt.

3:6 ky `ny yhvh l` snyty v`tm bny-yjqb l` klytm.

3:7 lmymy `btykm $rtm mxqy vl` smrtm svbv `ly v`svbh `lykm `mr yhvh &b`vt v`mrtm bmh nsvb.

3:8 hyqbj `dm `lhym ky `tm qbjym `ty v`mrtm bmh qbjnvk hmjsr vhtrvmh.

3:9 bm`rh `tm n`rym v`ty `tm qbjym hgvy klv.

3:10 hby`v `t-kl-hmjsr `l-byt h`v&r vyhy +rp bbyty vbxnvny n` bz`t `mr yhvh &b`vt `m-l` `ptx lkm `t `rbvt hsmym vhryqty lkm brkh jd-bly-dy.

3:11 vgjrty lkm b`kl vl`-ysxt lkm `t-pry h`dmh vl`-tskl lkm hgpn bsdh `mr yhvh &b`vt.

3:12 v`srv `tkm kl-hgvym ky-thyv `tm `r& xp& `mr yhvh &b`vt.

3:13 xzqv jly dbrykm `mr yhvh v`mrtm mh-ndbrnv jlyk.

3:14 `mrtm sv` jbd `lhym vmh-b&j ky smrnv msmrtv vky hlknv qdrnyt mpny yhvh &b`vt.

3:15 vjth `nxnv m`srym zdym gm-nbnv jsy rsjh gm bxnv `lhym vyml+v.

3:16 `z ndbrv yr`y yhvh `ys `t-rjhv vyqsb yhvh vysmj vyktb $pr zkrvn lpnyv lyr`y yhvh vlxsby smv.

3:17 vhyv ly `mr yhvh &b`vt lyvm `sr `ny jsh $glh vxmlty jlyhm k`sr yxml `ys jl-bnv hjbd `tv.

3:18 vsbtm vr`ytm byn &dyq lrsj byn jbd `lhym l`sr l` jbdv.

3:19 ky-hnh hyvm b` bjr ktnvr vhyv kl-zdym vkl-jsh rsjh qs vlh+ `tm hyvm hb` `mr yhvh &b`vt `sr l`-yjzb lhm srs vjnp.

3:20 vzrxh lkm yr`y smy sms &dqh vmrp` bknpyh vy&`tm vpstm kjgly mrbq.

3:21 vj$vtm rsjym ky-yhyv `pr txt kpvt rglykm byvm `sr `ny jsh `mr yhvh &b`vt.

3:22 zkrv tvrt msh jbdy `sr &vyty `vtv bxrb jl-kl-ysr`l xqym vmsp+ym.

3:23 hnh `nky slx lkm `t `lyh hnby` lpny bv` yvm yhvh hgdvl vhnvr`.

3:24 vhsyb lb-`bvt jl-bnym vlb bnym jl-`bvtm pn-`bv` vhkyty `t- h`r& xrm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase