Index: Greek New Testament

 

3 John 1

[1]

1:1 o presbuteros gaiŰ tŰ agapÍtŰ on egŰ agapŰ en alÍtheia

1:2 agapÍte peri pantŰn euchomai se euodousthai kai ugiainein kathŰs euodoutai sou Í psuchÍ

1:3 echarÍn gar lian erchomenŰn adelphŰn kai marturountŰn sou tÍ alÍtheia kathŰs su en alÍtheia peripateis

1:4 meizoteran toutŰn ouk echŰ charan ina akouŰ ta ema tekna en a=tÍ alÍtheia peripatounta

1:5 agapÍte piston poieis o ean ergasÍ eis tous adelphous kai a=touto tsb=eis tsb=tous xenous

1:6 oi emarturÍsan sou tÍ agapÍ enŰpion ekklÍsias ous kalŰs poiÍseis propempsas axiŰs tou theou

1:7 uper gar tou onomatos s=autou exÍlthon mÍden lambanontes apo tŰn a=ethnikŰn tsb=ethnŰn

1:8 Ímeis oun opheilomen a=upolambanein tsb=apolambanein tous toioutous ina sunergoi ginŰmetha tÍ alÍtheia

1:9 egrapsa a=ti tÍ ekklÍsia all o philoprŰteuŰn autŰn diotrephÍs ouk epidechetai Ímas

1:10 dia touto ean elthŰ upomnÍsŰ autou ta erga a poiei logois ponÍrois phluarŰn Ímas kai mÍ arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kŰluei kai ek tÍs ekklÍsias ekballei

1:11 agapÍte mÍ mimou to kakon alla to agathon o agathopoiŰn ek tou theou estin o ts=de kakopoiŰn ouch eŰraken ton theon

1:12 dÍmÍtriŰ memarturÍtai upo pantŰn kai a=upo tsb=up autÍs tÍs alÍtheias kai Ímeis de marturoumen kai a=oidas tsb=oidate oti Í marturia ÍmŰn alÍthÍs estin

1:13 polla eichon a=grapsai a=soi tsb=graphein all ou thelŰ dia melanos kai kalamou soi a=graphein tsb=grapsai

1:14 elpizŰ de eutheŰs tsb=idein se a=idein kai stoma pros stoma lalÍsomen eirÍnÍ soi aspazontai se oi philoi aspazou tous philous kat onoma

1:15 []

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase