Index: Greek New Testament

 

Jude 1

[1]

1:1 ioudas iêsou christou doulos adelphos de iakôbou tois en theô patri a=êgapêmenois tsb=êgiasmenois kai iêsou christô tetêrêmenois klêtois

1:2 eleos umin kai eirênê kai agapê plêthuntheiê

1:3 agapêtoi pasan spoudên poioumenos graphein umin peri tês koinês a=êmôn sôtêrias anagkên eschon grapsai umin parakalôn epagônizesthai tê apax paradotheisê tois agiois pistei

1:4 pareisedusan gar tines anthrôpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tên tou theou êmôn a=charita tsb=charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotên tsb=theon kai kurion êmôn iêsoun christon arnoumenoi

1:5 upomnêsai de umas boulomai eidotas a=[umas] a=panta tsb=umas tsb=apax tsb=touto oti a=[o] tsb=o kurios a=apax laon ek gês aiguptou sôsas to deuteron tous mê pisteusantas apôlesen

1:6 aggelous te tous mê têrêsantas tên eautôn archên alla apolipontas to idion oikêtêrion eis krisin megalês êmeras desmois aidiois upo zophon tetêrêken

1:7 ôs sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tsb=toutois tropon a=toutois ekporneusasai kai apelthousai opisô sarkos eteras prokeintai deigma puros aiôniou dikên upechousai

1:8 omoiôs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotêta de athetousin doxas de blasphêmousin

1:9 o de michaêl o archaggelos ote tô diabolô diakrinomenos dielegeto peri tou a=môuseôs tsb=môseôs sômatos ouk etolmêsen krisin epenegkein blasphêmias a=alla tsb=all eipen epitimêsai soi kurios

1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasphêmousin osa de phusikôs ôs ta aloga zôa epistantai en toutois phtheirontai

1:11 ouai autois oti tê odô tou kain eporeuthêsan kai tê planê tou balaam misthou exechuthêsan kai tê antilogia tou kore apôlonto

1:12 outoi eisin a=oi en tais agapais umôn spilades suneuôchoumenoi s=umin aphobôs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemôn ab=parapheromenai ts=peripheromenai dendra phthinopôrina akarpa dis apothanonta ekrizôthenta

1:13 kumata agria thalassês epaphrizonta tas eautôn aischunas asteres planêtai ois o zophos tou skotous eis ts=ton aiôna tetêrêtai

1:14 proephêteusen de kai toutois ebdomos apo adam enôch legôn idou êlthen kurios en ts=muriasin agiais ab=muriasin autou

1:15 poiêsai krisin kata pantôn kai ab=elegxai ts=exelegxai tsb=pantas tsb=tous tsb=asebeis tsb=autôn a=pasan a=psuchên peri pantôn tôn ergôn asebeias autôn ôn êsebêsan kai peri pantôn tôn sklêrôn ôn elalêsan kat autou amartôloi asebeis

1:16 outoi eisin goggustai mempsimoiroi kata tas epithumias a=eautôn tsb=autôn poreuomenoi kai to stoma autôn lalei uperogka thaumazontes prosôpa ôpheleias charin

1:17 umeis de agapêtoi mnêsthête tôn rêmatôn tôn proeirêmenôn upo tôn apostolôn tou kuriou êmôn iêsou christou

1:18 oti elegon umin a=[oti] a=ep a=eschatou a=[tou] a=chronou tsb=oti tsb=en tsb=eschatô tsb=chronô esontai empaiktai kata tas eautôn epithumias poreuomenoi tôn asebeiôn

1:19 outoi eisin oi apodiorizontes s=eautous psuchikoi pneuma mê echontes

1:20 umeis de agapêtoi a=epoikodomountes a=eautous tê agiôtatê umôn pistei tsb=epoikodomountes tsb=eautous en pneumati agiô proseuchomenoi

1:21 eautous en agapê theou têrêsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou êmôn iêsou christou eis zôên aiônion

1:22 kai ous men a=eleate tsb=eleeite a=diakrinomenous tsb=diakrinomenoi

1:23 ous de tsb=en tsb=phobô sôzete ek ts=tou puros arpazontes a=ous a=de a=eleate a=en a=phobô misountes kai ton apo tês sarkos espilômenon chitôna

1:24 tô de dunamenô phulaxai as=umas bt=autous aptaistous kai stêsai katenôpion tês doxês autou amômous en agalliasei

1:25 monô tsb=sophô theô sôtêri êmôn a=dia a=iêsou a=christou a=tou a=kuriou a=êmôn doxa tsb=kai megalôsunê kratos kai exousia a=pro a=pantos a=tou a=aiônos kai nun kai eis pantas tous aiônas amên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase