Index: Greek New Testament

 

Titus 2

[1] [2] [3]

2:1 su de lalei a prepei tê ugiainousê didaskalia

2:2 presbutas b=nêphaleous ats=nêphalious einai semnous sôphronas ugiainontas tê pistei tê agapê tê upomonê

2:3 presbutidas ôsautôs en katastêmati ieroprepeis mê diabolous mê oinô pollô dedoulômenas kalodidaskalous

2:4 ina sôphronizôsin tas neas philandrous einai philoteknous

2:5 sôphronas agnas a=oikourgous tsb=oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mê o logos tou theou blasphêmêtai

2:6 tous neôterous ôsautôs parakalei sôphronein

2:7 peri panta seauton parechomenos tupon kalôn ergôn en tê didaskalia a=aphthorian tsb=adiaphthorian semnotêta tsb=aphtharsian

2:8 logon ugiê akatagnôston ina o ex enantias entrapê mêden echôn tsb=peri b=êmôn ts=umôn legein a=peri a=êmôn phaulon

2:9 doulous idiois despotais upotassesthai en pasin euarestous einai mê antilegontas

2:10 mê nosphizomenous alla tsb=pistin pasan a=pistin endeiknumenous agathên ina tên didaskalian a=tên tou sôtêros abs=êmôn t=umôn theou kosmôsin en pasin

2:11 epephanê gar ê charis tou theou tsb=ê sôtêrios pasin anthrôpois

2:12 paideuousa êmas ina arnêsamenoi tên asebeian kai tas kosmikas epithumias sôphronôs kai dikaiôs kai eusebôs zêsômen en tô nun aiôni

2:13 prosdechomenoi tên makarian elpida kai epiphaneian tês doxês tou megalou theou kai sôtêros êmôn iêsou christou

2:14 os edôken eauton uper êmôn ina lutrôsêtai êmas apo pasês anomias kai katharisê eautô laon periousion zêlôtên kalôn ergôn

2:15 tauta lalei kai parakalei kai elegche meta pasês epitagês mêdeis sou periphroneitô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase