Main Index: Hebrew Transliteration

 

Esther 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

8:1 byvm hhv` ntn hmlk `xsvrvs l`$tr hmlkh `t-byt hmn &rr hyhvdyym vmrdky b` lpny hmlk ky-hgydh `$tr mh hv`-lh.

8:2 vy$r hmlk `t-+bjtv `sr hjbyr mhmn vytnh lmrdky vtsm `$tr `t- mrdky jl-byt hmn.

8:3 vtv$p `$tr vtdbr lpny hmlk vtpl lpny rglyv vtbk vttxnn-lv lhjbyr `t-rjt hmn h`ggy v`t mxsbtv `sr xsb jl-hyhvdym.

8:4 vyvs+ hmlk l`$tr `t srb+ hzhb vtqm `$tr vtjmd lpny hmlk.

8:5 vt`mr `m-jl-hmlk +vb v`m-m&`ty xn lpnyv vksr hdbr lpny hmlk v+vbh `ny bjynyv yktb lhsyb `t-h$prym mxsbt hmn bn-hmdt` h`ggy `sr ktb l`bd `t-hyhvdym `sr bkl-mdynvt hmlk.

8:6 ky `ykkh `vkl vr`yty brjh `sr-ym&` `t-jmy v`ykkh `vkl vr`yty b`bdn mvldty.

8:7 vy`mr hmlk `xsvrs l`$tr hmlkh vlmrdky hyhvdy hnh byt-hmn ntty l`$tr v`tv tlv jl-hj& jl `sr-slx ydv byhvdyym.

8:8 v`tm ktbv jl-hyhvdym k+vb bjynykm bsm hmlk vxtmv b+bjt hmlk ky-ktb `sr-nktb bsm-hmlk vnxtvm b+bjt hmlk `yn lhsyb.

8:9 vyqr`v $pry-hmlk bjt-hhy` bxds hslysy hv`-xds $yvn bslvsh vjsrym bv vyktb kkl-`sr-&vh mrdky `l-hyhvdym v`l h`xsdrpnym- vhpxvt vsry hmdynvt `sr mhdv vjd-kvs sbj vjsrym vm`h mdynh mdynh vmdynh kktbh vjm vjm klsnv v`l-hyhvdym kktbm vklsvnm.

8:10 vyktb bsm hmlk `xsvrs vyxtm b+bjt hmlk vyslx $prym byd hr&ym b$v$ym rkby hrks h`xstrnym bny hrmkym.

8:11 `sr ntn hmlk lyhvdym `sr bkl-jyr-vjyr lhqhl vljmd jl-npsm lhsmyd vlhrg vl`bd `t-kl-xyl jm vmdynh h&rym `tm +p vnsym vsllm lbvz.

8:12 byvm `xd bkl-mdynvt hmlk `xsvrvs bslvsh jsr lxds snym-jsr hv`-xds `dr.

8:13 ptsgn hktb lhntn dt bkl-mdynh vmdynh glvy lkl-hjmym vlhyvt hyhvdyym jtvdym lyvm hzh lhnqm m`ybyhm.

8:14 hr&ym rkby hrks h`xstrnym y&`v mbhlym vdxvpym bdbr hmlk vhdt ntnh bsvsn hbyrh.

8:15 vmrdky y&` mlpny hmlk blbvs mlkvt tklt vxvr vj+rt zhb gdvlh vtkryk bv& v`rgmn vhjyr svsn &hlh vsmxh.

8:16 lyhvdym hyth `vrh vsmxh vssn vyqr.

8:17 vbkl-mdynh vmdynh vbkl-jyr vjyr mqvm `sr dbr-hmlk vdtv mgyj smxh vssvn lyhvdym msth vyvm +vb vrbym mjmy h`r& mtyhdym ky-npl pxd-hyhvdym jlyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase