Main Index: Hebrew Transliteration

 

Esther 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

9:1 vbsnym jsr xds hv`-xds `dr bslvsh jsr yvm bv `sr hgyj dbr- hmlk vdtv lhjsvt byvm `sr sbrv `yby hyhvdym lslv+ bhm vnhpvk hv` `sr ysl+v hyhvdym hmh bsn`yhm.

9:2 nqhlv hyhvdym bjryhm bkl-mdynvt hmlk `xsvrvs lslx yd bmbqsy rjtm v`ys l`-jmd lpnyhm ky-npl pxdm jl-kl-hjmym.

9:3 vkl-sry hmdynvt vh`xsdrpnym vhpxvt vjsy hml`kh `sr lmlk mns`ym `t-hyhvdym ky-npl pxd-mrdky jlyhm.

9:4 ky-gdvl mrdky bbyt hmlk vsmjv hvlk bkl-hmdynvt ky-h`ys mrdky hvlk vgdvl.

9:5 vykv hyhvdym bkl-`ybyhm mkt-xrb vhrg v`bdn vyjsv bsn`yhm kr&vnm.

9:6 vbsvsn hbyrh hrgv hyhvdym v`bd xms m`vt `ys.

9:7 v`t prsndt` v`t dlpvn v`t `$pt`.

9:8 v`t pvrt` v`t `dly` v`t `rydt`.

9:9 v`t prmst` v`t `ry$y v`t `rydy v`t vyzt`.

9:10 jsrt bny hmn bn-hmdt` &rr hyhvdym hrgv vbbzh l` slxv `t-ydm.

9:11 byvm hhv` b` m$pr hhrvgym bsvsn hbyrh lpny hmlk.

9:12 vy`mr hmlk l`$tr hmlkh bsvsn hbyrh hrgv hyhvdym v`bd xms m`vt `ys v`t jsrt bny-hmn bs`r mdynvt hmlk mh jsv vmh-s`ltk vyntn lk vmh-bqstk jvd vtjs.

9:13 vt`mr `$tr `m-jl-hmlk +vb yntn gm-mxr lyhvdym `sr bsvsn ljsvt kdt hyvm v`t jsrt bny-hmn ytlv jl-hj&.

9:14 vy`mr hmlk lhjsvt kn vtntn dt bsvsn v`t jsrt bny-hmn tlv.

9:15 vyqhlv hyhvdyym `sr-bsvsn gm byvm `rbjh jsr lxds `dr vyhrgv bsvsn sls m`vt `ys vbbzh l` slxv `t-ydm.

9:16 vs`r hyhvdym `sr bmdynvt hmlk nqhlv vjmd jl-npsm vnvx m`ybyhm vhrvg bsn`yhm xmsh vsbjym `lp vbbzh l` slxv `t-ydm.

9:17 byvm-slvsh jsr lxds `dr vnvx b`rbjh jsr bv vjsh `tv yvm msth vsmxh.

9:18 vhyhvdyym `sr-bsvsn nqhlv bslvsh jsr bv vb`rbjh jsr bv vnvx bxmsh jsr bv vjsh `tv yvm msth vsmxh.

9:19 jl-kn hyhvdym hprvzym hysbym bjry hprzvt jsym `t yvm `rbjh jsr lxds `dr smxh vmsth vyvm +vb vmslvx mnvt `ys lrjhv.

9:20 vyktb mrdky `t-hdbrym h`lh vyslx $prym `l-kl-hyhvdym `sr bkl- mdynvt hmlk `xsvrvs hqrvbym vhrxvqym.

9:21 lqym jlyhm lhyvt jsym `t yvm `rbjh jsr lxds `dr v`t yvm-xmsh jsr bv bkl-snh vsnh.

9:22 kymym `sr-nxv bhm hyhvdym m`ybyhm vhxds `sr nhpk lhm mygvn lsmxh vm`bl lyvm +vb ljsvt `vtm ymy msth vsmxh vmslx mnvt `ys lrjhv vmtnvt l`bynym.

9:23 vqbl hyhvdym `t `sr-hxlv ljsvt v`t `sr-ktb mrdky `lyhm.

9:24 ky hmn bn-hmdt` h`ggy &rr kl-hyhvdym xsb jl-hyhvdym l`bdm vhpl pvr hv` hgvrl lhmm vl`bdm.

9:25 vbb`h lpny hmlk `mr jm-h$pr ysvb mxsbtv hrjh `sr-xsb jl- hyhvdym jl-r`sv vtlv `tv v`t-bnyv jl-hj&.

9:26 jl-kn qr`v lymym h`lh pvrym jl-sm hpvr jl-kn jl-kl-dbry h`grt hz`t vmh-r`v jl-kkh vmh hgyj `lyhm.

9:27 qymv vqbl hyhvdym jlyhm vjl-zrjm vjl kl-hnlvym jlyhm vl` yjbvr lhyvt jsym `t sny hymym h`lh kktbm vkzmnm bkl-snh vsnh.

9:28 vhymym h`lh nzkrym vnjsym bkl-dvr vdvr mspxh vmspxh mdynh vmdynh vjyr vjyr vymy hpvrym h`lh l` yjbrv mtvk hyhvdym vzkrm l`-y$vp mzrjm.

9:29 vtktb `$tr hmlkh bt-`byxyl vmrdky hyhvdy `t-kl-tqp lqym `t `grt hprym hz`t hsnyt.

9:30 vyslx $prym `l-kl-hyhvdym `l-sbj vjsrym vm`h mdynh mlkvt `xsvrvs dbry slvm v`mt.

9:31 lqym `t-ymy hprym h`lh bzmnyhm k`sr qym jlyhm mrdky hyhvdy v`$tr hmlkh vk`sr qymv jl-npsm vjl-zrjm dbry h&vmvt vzjqtm.

9:32 vm`mr `$tr qym dbry hprym h`lh vnktb b$pr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase