Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nahum 3

[1] [2] [3]

3:1 hvy jyr dmym klh kxs prq ml`h l` ymys +rp.

3:2 qvl sv+ vqvl rjs `vpn v$v$ dhr vmrkbh mrqdh.

3:3 prs mjlh vlhb xrb vbrq xnyt vrb xll vkbd pgr v`yn q&h lgvyh ykslv bgvytm.

3:4 mrb znvny zvnh +vbt xn bjlt kspym hmkrt gvym bznvnyh vmspxvt bkspyh.

3:5 hnny `lyk n`m yhvh &b`vt vglyty svlyk jl-pnyk vhr`yty gvym mjrk vmmlkvt qlvnk.

3:6 vhslkty jlyk sq&ym vnbltyk vsmtyk kr`y.

3:7 vhyh kl-r`yk ydvd mmk v`mr sddh nynvh my ynvd lh m`yn `bqs mnxmym lk.

3:8 hty+by mn` `mvn hysbh by`rym mym $byb lh `sr-xyl ym mym xvmth.

3:9 kvs j&mh vm&rym v`yn q&h pv+ vlvbym hyv bjzrtk.

3:10 gm-hy` lglh hlkh bsby gm jllyh yr+sv br`s kl-xv&vt vjl- nkbdyh ydv gvrl vkl-gdvlyh rtqv bzqym.

3:11 gm-`t tskry thy njlmh gm-`t tbqsy mjvz m`vyb.

3:12 kl-mb&ryk t`nym jm-bkvrym `m-ynvjv vnplv jl-py `vkl.

3:13 hnh jmk nsym bqrbk l`ybyk ptvx nptxv sjry `r&k `klh `s bryxyk.

3:14 my m&vr s`by-lk xzqy mb&ryk b`y b+y+ vrm$y bxmr hxzyqy mlbn.

3:15 sm t`klk `s tkrytk xrb t`klk kylq htkbd kylq htkbdy k`rbh.

3:16 hrbyt rklyk mkvkby hsmym ylq ps+ vyjp.

3:17 mnzryk k`rbh v+p$ryk kgvb gby hxvnym bgdrvt byvm qrh sms zrxh vnvdd vl`-nvdj mqvmv `ym.

3:18 nmv rjyk mlk `svr ysknv `dyryk npsv jmk jl-hhrym v`yn mqb&.

3:19 `yn-khh lsbrk nxlh mktk kl smjy smjk tqjv kp jlyk ky jl-my l`-jbrh rjtk tmyd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase