Index: Greek New Testament

 

Galatians 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

3:1 ô anoêtoi galatai tis umas ebaskanen tsb=tê tsb=alêtheia tsb=mê tsb=peithesthai ois kat ophthalmous iêsous christos proegraphê tsb=en tsb=umin estaurômenos

3:2 touto monon thelô mathein aph umôn ex ergôn nomou to pneuma elabete ê ex akoês pisteôs

3:3 outôs anoêtoi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisthe

3:4 tosauta epathete eikê a=ei a=ge tsb=eige kai eikê

3:5 o oun epichorêgôn umin to pneuma kai energôn dunameis en umin ex ergôn nomou ê ex akoês pisteôs

3:6 kathôs abraam episteusen tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên

3:7 ginôskete ara oti oi ek pisteôs outoi tsb=eisin uioi a=eisin abraam

3:8 proidousa de ê graphê oti ek pisteôs dikaioi ta ethnê o theos proeuêggelisato tô abraam oti s=eulogêthêsontai abt=eneulogêthêsontai en soi panta ta ethnê

3:9 ôste oi ek pisteôs eulogountai sun tô pistô abraam

3:10 osoi gar ex ergôn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar a=oti epikataratos pas os ouk emmenei tsb=en pasin tois gegrammenois en tô bibliô tou nomou tou poiêsai auta

3:11 oti de en nomô oudeis dikaioutai para tô theô dêlon oti o dikaios ek pisteôs zêsetai

3:12 o de nomos ouk estin ek pisteôs all o poiêsas auta tsb=anthrôpos zêsetai en autois

3:13 christos êmas exêgorasen ek tês kataras tou nomou genomenos uper êmôn katara a=oti gegraptai tsb=gar epikataratos pas o kremamenos epi xulou

3:14 ina eis ta ethnê ê eulogia tou abraam genêtai en christô iêsou ina tên epaggelian tou pneumatos labômen dia tês pisteôs

3:15 adelphoi kata anthrôpon legô omôs anthrôpou kekurômenên diathêkên oudeis athetei ê epidiatassetai

3:16 tô de abraam a=errethêsan tsb=errêthêsan ai epaggeliai kai tô spermati autou ou legei kai tois spermasin ôs epi pollôn all ôs eph enos kai tô spermati sou os estin christos

3:17 touto de legô diathêkên prokekurômenên upo tou theou tsb=eis tsb=christon o meta tsb=etê tetrakosia kai triakonta a=etê gegonôs nomos ouk akuroi eis to katargêsai tên epaggelian

3:18 ei gar ek nomou ê klêronomia ouketi ex epaggelias tô de abraam di epaggelias kecharistai o theos

3:19 ti oun o nomos tôn parabaseôn charin prosetethê achris ou elthê to sperma ô epêggeltai diatageis di aggelôn en cheiri mesitou

3:20 o de mesitês enos ouk estin o de theos eis estin

3:21 o oun nomos kata tôn epaggeliôn a=[tou tsb=tou a=theou] tsb=theou mê genoito ei gar edothê nomos o dunamenos zôopoiêsai ontôs tsb=an ek nomou a=an ên ê dikaiosunê

3:22 alla sunekleisen ê graphê ta panta upo amartian ina ê epaggelia ek pisteôs iêsou christou dothê tois pisteuousin

3:23 pro tou de elthein tên pistin upo nomon ephrouroumetha a=sugkleiomenoi tsb=sugkekleismenoi eis tên mellousan pistin apokaluphthênai

3:24 ôste o nomos paidagôgos êmôn gegonen eis christon ina ek pisteôs dikaiôthômen

3:25 elthousês de tês pisteôs ouketi upo paidagôgon esmen

3:26 pantes gar uioi theou este dia tês pisteôs en christô iêsou

3:27 osoi gar eis christon ebaptisthête christon enedusasthe

3:28 ouk eni ioudaios oude ellên ouk eni doulos oude eleutheros ouk eni arsen kai thêlu pantes gar umeis eis este en christô iêsou

3:29 ei de umeis christou ara tou abraam sperma este tsb=kai kat epaggelian klêronomoi

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase